Skovejer dømt objektivt ansvarlig for indgreb i fortidsminde

En jagtlejer etablerede en ulovlig rævegrav i et fortidsminde, uden at skovejeren vidste det. Loven siger at ejeren kun skal betale retableringen hvis han har udvist fejl eller forsømmelse. Alligevel har byretten dømt ejeren til at betale. Sagen ankes.

Hos et medlem af Skovforeningen har en jagtlejer uden ejerens vidende etableret en kunstig rævegrav i et fortidsminde – en gravhøj.

Dette er ulovligt efter Museumsloven, og ejeren blev pålagt at afholde omkostningerne til retablering af gravhøjen.

Sagen gik til Natur- & Miljøklagenævnet, som stadfæstede Kulturstyrelsens afgørelse. Medlemmet valgte herefter at indbringe sagen for retten, og der er nu faldet dom ved byretten.

Skovforeningen har valgt at støtte vort medlem økonomisk på grund af sagens principielle karakter. Museumsloven siger at ejeren kun skal betale retableringen hvis han har udvist fejl eller forsømmelse. Vi vil sikre at denne regel har et reelt indhold.

Byretten finder at ejeren har objektivt ansvar

Byretten fandt det ikke bevist at ejeren havde udvist nogen grad af personlig skyld eller forsømmelighed i denne sag. Så langt så godt.

Men alligevel nåede retten frem til at pligten til at bære omkostningen til retablering af gravhøjen påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen på basis af et objektivt grundejeransvar.

Retten udtalte blandt andet:

Retten finder, at pligten til at berigtige et ulovligt forhold på ejendommen er knyttet til den objektive omstændighed, at man aktuelt er ejer af ejendommen (objektivt grundejeransvar), og det er derfor uden betydning for hæftelsesgrundlaget, om ejeren personligt har handlet culpøst.

Dette rækker videre end blot Museumslovens beskyttelse af fortidsminder; også tilsvarende bestemmelser indenfor fx Skovloven og Jagtloven vil med denne dom umiddelbart skulle fortolkes efter dette princip.

Efter byrettens opfattelse er forholdet til en eventuel bruger retten uvedkommende, og det må være op til ejeren efterfølgende at søge regres overfor brugeren, i det omfang dette i øvrigt kan lade sig gøre.

Sagen ankes til Landsretten

Skovforeningen er uenig i denne fortolkning af Museumsloven og i at der generelt skulle foreligge et sådant princip om objektivt grundejeransvar.

Foreningen har derfor valgt at støtte ejerens anke af sagen til Landsretten økonomisk.

En afgørelse i denne del af sagen forventes først i 2016.