Skovejer er objektivt ansvarlig for indgreb i fortidsminde

Landsretten slår fast at skovejeren er ansvarlig for skader på fortidsminder forårsaget af skovens brugere. Skovforeningen overvejer at tage sagen op politisk.

I august 2015 fortalte vi om den byretsdom, der fastslog, at en skovejer var objektivt ansvarlig (ansvar uden skyld) for de skader, hans jagtlejer havde påført et fortidsminde. Jagtlejeren havde etableret en kunstig rævegrav i en gravhøj uden skovejerens vidende.

Skovforeningen har valgt at støtte vores medlem økonomisk, da vi mener, at sagen er principiel.

Museumsloven giver ejeren mulighed for at undgå ansvar for skader på fortidsminder, hvis han kan bevise, at skaden ikke skyldes fejl eller forsømmelse fra hans side. En tilsvarende ret gælder for en bruger af ejendommen.

Landsretten har dog nu slået fast, at denne adgang for ejeren til at undgå ansvar kun gælder, hvis en helt udenforstående har lavet skaden. Det vil sige en person uden nogen tilknytning til ejendommen.

Landsretten udtaler:

Landsretten er enig med byretten i, at pligten til at berigtige et ulovligt forhold på ejendommen er knyttet til den objektive omstændighed, at man er ejer af ejendommen, og at det derfor er uden betydning om [ejer] har handlet culpøst.

Og videre:

…afgørende for, om [ejer] i medfør af museumslovens § 29 q, stk. 4, kan undgå hæftelsen for genopretning…er om han kan godtgøre, at beskadigelsen af gravhøjen skyldes en i forhold til ham som ejer og jagtkonsortiet som bruger helt udenforstående trediemand.

Og endelig:

…[ejer] ikke har godtgjort, at beskadigelsen ikke skyldes fejl eller forsømmelser hos ejer eller bruger.

Dette betyder konkret, at ejer skal bevise, at det hverken er ham selv eller en eventuel bruger, der har forårsaget skaden. Kan han ikke det, vil han være ansvarlig for genopretningen af fortidsmindet.

Skovforeningen vil vurdere mulighederne for at tage det op politisk

Det er Skovforeningens opfattelse, at det er urimeligt at pålægge ejeren ansvar for handlinger hos brugeren, som han ikke har mulighed for at kontrollere. En ejer har fx ikke instruktionsbeføjelser over for en jagtlejers medhjælpere.

Skovforeningen vil derfor nu overveje, i hvilket omfang dette forhold kan tages op politisk.

Opfordring til ejerne

På baggrund af dommen opfordrer Skovforeningen sine medlemmer til at sikre, at kontrakter med brugere af ejendommen, som fx jagtlejere eller orienteringsløbere, indeholder klare bestemmelser om de diger og fortidsminder, der er på ejendommen, og de regler der gælder for dem.

Såfremt der ikke indgås egentlige kontrakter med en eller flere af brugergrupperne, bør ejerne på anden vis sikre sig, at brugerne er opmærksomme på disse forhold.

Skovforeningen kan være behjælpelig med udformning af sådanne bestemmelser.

Skovforeningen gør opmærksom på, at sådanne bestemmelser alene tjener til at forebygge, at der sker skader på fortidsminderne og til at hjælpe ejeren i en eventuel erstatningssag mod brugeren, skulle skaden alligevel ske. Ejeren vil ikke på baggrund af sådanne bestemmelser kunne undgå ansvar.