Skovejerne betaler for politikernes mål om forenkling

Den ny lov om ejendomsvurderinger giver problemer for skovbruget hvad angår indregning af herlighedsværdier, regulering af grundværdien samt ved generationsskifter. Læs lederen fra Skoven 4, 2018.

Forenkling ved udarbejdelsen af vurderingerne var det formål, som fik størst vægt i den politiske behandling af den nye ejendomsvurderingslov tilbage i juni 2017.

Vi har arbejdet for en gennemsigtig løsning, der giver ejerne en let forståelig og acceptabel vurdering.

Den målsætning er langtfra opfyldt. Vurderingsloven er blevet forenklet, men resultatet er uacceptabelt. Usikkerhed og fejl har været forenklingens pris.

Den ny vurderingslov indregner fortsat herlighedsværdier i grundværdien.

Generationsskifte

Som noget nyt skal der nu kun foretages en samlet vurdering af ejendomsværdien i forbindelse med et generationsskifte. Det er en af de forenklinger, der skaber en stor usikkerhed for familieejede skove. Det store spørgsmål er nemlig hvordan ejendomsværdien her vil blive fastsat.

Der er ikke i den nye lov givet retningslinjer for fastsættelsen af ejendomsværdien. Vi har derfor en stor og vigtig opgave foran os for at sikre fornuftige og gennemsigtige vurderingsprincipper for ejendomsværdien ved generationsskifter.

Herlighedsværdier

Vi har gennem en lang årrække arbejdet for at give ejerne en lettere forståelig og mere acceptabel grundværdi. Det er desværre ikke blevet et resultat af lovændringen.

Vi forsøgte både før og under lovbehandlingen at få slået fast, at skovbrugets grundværdi i fremtiden ikke må indeholde herlighedsværdier. Det er helt i overensstemmelse med en kendelse fra Landsskatteretten.

Men skovbrugets grundværdier indeholder stadig herlighedsværdier. I den nye lov tages der blot udgangspunkt i de eksisterende grundværdier, som herefter indekseres.

I stedet for lovgivningsmæssigt én gang for alle at få rettet op på den mangeårige forkerte praksis om herlighedsværdiernes andel af grundværdien, skal hver enkelt skovejer nu selv påklage den grundværdi, der meddeles efter den nye lov.

Kun én mulighed for at klage

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den nye vurderingslov kun giver mulighed for at påklage grundværdierne i forbindelse med den første vurderingsmeddelelse efter den nye lov.

Grundværdierne vil herefter blive låst fast og vil i fremtiden blive indekseret med et landbrugsindeks.

At skulle gennem et potentielt meget stort antal klagesager er ikke udtryk for en forenkling – hverken for myndighederne eller for skovejerne.

Modstrid med naturpolitik

Den nye vurderingslov modarbejder i forenklingens navn mange initiativer, regeringen ellers ønsker de private skal bidrage med – nemlig naturværdier.

Hvis en ejendom fx pålægges en fredning eller ejeren frivilligt udlægger urørt skov, vil skovens grundværdi ikke blive reguleret. Det betyder en uændret høj ejendomsskat, som ikke fremmer ejernes motivation til at lave naturforbedrende tiltag på ejendommen.

Lange udsigter for en bedre løsning

Loven blev vedtaget af et bedt flertal i Folketinget i juni sidste år. Det bliver derfor en stor opgave få rettet op på de urimeligheder, vi har peget på gennem hele forløbet, før den første vurdering efter den nye lov.

Vi vil forsætte arbejdet med at finde politisk forståelse for uhensigtsmæssighederne.