Skovene og skovbruget kan hjælpe klimaet

Opgørelser og fremskrivninger af kulstofbalancen i jorder og skove skal forbedres, for at skovens store potentiale for gode klimaløsninger bliver udnyttet optimalt.

Træer er fantastiske til opsamle CO2 fra atmosfæren gennem fotosyntesen og lagre det.

I mandags startede det 24’ende internationale klimatopmøde COP24, hvor flere af verdens regeringsledere mødes og forhandler hvordan vi bedst når klimamålet fastlagt i Paris-aftalen.

En lang række europæiske skovejer-, skovbrugs- og træindustriinteressenter, herunder den europæiske skovejerforening CEPF, har i den anledning sendt et klart budskab: Skove og skovsektoren skal spille en aktiv rolle i begrænsningen og tilpasningen af klimaforandringer.

Skove har et stort potentiale for at optage og lagre CO2 i skovene og i træprodukter. Det er derfor helt oplagt at se på skove, når der forhandles om fremtidens klimaløsninger.

Særligt kan fremhæves skovenes helt unikke potentiale for at opfange CO2 fra luften og lagre det i træerne for senere at fortsætte lagringen i træprodukter. Ligeledes vil træ som erstatning for fossile materialer hjælpe CO2-regnskabet.

Sunde produktive skove kan give gode klimaløsninger.

Skovenes fulde bidrag til klimaregnskabet skal tydeliggøres

Paris-aftalen peger også på, at landene bag aftalen skal se på muligheden for at optage og lagre mere CO2 i jorde og skove.

De nuværende regneregler for at medtage drivhusgasemissioner- og optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skove i klimaregnskabet medtager ikke hele skovens potentiale. Der er særligt usikkerhed om hvordan den aktive skovdrifts bidrag kan medregnes.

Derfor er det positivet, at den danske regering sammen med Dansk Folkeparti netop er blevet enige om at afsætte 3 millioner i finansloven for 2019 til en analyse af hvordan opgørelsen og fremskrivningen af kulstofbalancen i jorde og skoves kan gøres bedre. Med forbedrede opgørelsesmetoder kan vi få en mere præcis beregning af skovenes potentiale for at bidrage til gode klimaløsninger, og sætte endnu en streg under skovens potentiale i klimadebatten.

Hjælp med at sprede de gode budskaber om skov og klima

På vores kampagneside Skov For Klima kan du finde relevante oplysninger om skovens potentiale til at bidrage til gode klimaløsninger for Danmark. Og du kan finde og hente budskaber, du nemt kan dele på sociale medier.

Download

Hent og læs CEPF’s dokument: Joint statement COP24: forests and the forest sector should play an active role in climate change mitigation and adaptation (PDF-fil):