Skovene stadig ude af Finansloven, men registrering af § 3 areal

Der er stadig ingen penge på Finansloven til Skovlovens ordninger for fx bæredygtig skovdrift, naturværdier og produktudvikling. Men der bliver penge til registrering af søer, moser, heder og andre arealer under Naturbeskyttelseslovens § 3.

Det er ikke store penge der afsættes til gavn for skovene i Finansloven for 2011.

Tilskud til skovrejsning fortsætter, og den hidtil ikke-udnyttede ordning til sikring af levesteder til artikel-12 arter er bevaret. Betaling for sikring af Natura 2000-arealer i fredskov opretholdes også i 2011.

Men der er fortsat ingen penge til skovlovens ordninger for:

  • konsulentbistand i bæredygtig skovdrift
  • produktudvikling i skovbruget og træindustrien
  • miljøvenlig produktion af juletræer
  • udvikling af naturværdier i private skove
  • grønne driftsplaner
  • mere løvskov

§3-registreringer skal opdateres

Derimod har Miljøministeren sikret at der bliver penge til at gennemføre registrering af alle de søer, moser, heder og andre naturarealer som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Efter kommunerne overtog ansvaret for forvaltningen af naturbeskyttelsesloven i 2007, har Danmarks Naturfredningsforening påstået store problemer med registrering og beskyttelse af §3-arealerne. Presset har medført at Miljøministeren i foråret igangsatte et serviceeftersyn af §3-beskyttelsen.

Danmarks Miljøundersøgelser har gennemført en række stikprøver og har kunnet konstatere store afvigelser mellem de eksisterende registreringer og arealernes faktiske forhold. Derfor har Miljøministeren nu indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om en opdatering af registreringerne.

Frem til 2013 vil Miljøministeriet være ansvarlig for at opdatere registreringerne de steder hvor der kan være tvivl om arealernes status. Det vil ske ud fra luftfoto. Der er afsat 36 millioner kr. til dette arbejde.

Herefter vil kommunerne igen overtage arbejdet med at vedligeholde registreringerne.

For lodsejeren er det vigtigt at huske at registreringerne fortsat kun er vejledende. Det er altid arealets faktiske tilstand der afgør om arealet er beskyttet eller ej. Hvis du er i tvivl om dit areal er beskyttet, kan du altid spørge kommunen.

Information til lodsejerne

Når §3-arealer forsvinder som følge af menneskelige tiltag, er det ofte ikke af ond vilje fra ejerens side, men blot manglende viden om de konkrete arealers beskyttelse. Derfor indgår det som en del af serviceeftersynet at der skal laves en informationsindsats overfor alle lodsejere der kunne tænkes at have §3-arealer på deres ejendom.

Skovforeningen har været inddraget i arbejdet med den nye informationsfolder om § 3. Folderen sendes ud til alle jordbrugere i begyndelsen af 2011.