Skovenes tilstand er ikke blevet dårligere

Naturstyrelsen har i dag rapporteret til EU at de danske skoves tilstand er ugunstig i henhold til habitatdirektivet. Ikke fordi skovene og deres natur har fået det dårligere, men fordi kriterierne for afrapporteringen er blevet ændret.

Naturstyrelsen har i dag rapporteret til EU at de danske skoves tilstand er ugunstig. Det er en rapportering som Danmark skal gennemføre hvert sjette år i henhold til habitatdirektivets artikel 17.

I 2007 blev de fleste af de 10 skovnaturtyper rapporteret som værende i gunstig tilstand.

Når Naturstyrelsen i 2013 rapporterer at skovenes tilstand pludselig er ugunstig, skyldes det udelukkende at Miljøministeren har ændret de kriterier der rapporteres efter. Kriterierne er ændret efter en indstilling fra DCE, Århus Universitet (det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser). Blandt andet skal der denne gang være mere dødt ved i skovene for at opnå karakteren “gunstig tilstand”.

Siger den nye rapportering så at skovene og deres natur har fået det dårligere? Svaret er klart nej.

Skovforeningen har sammen med Naturfredningsforeningen understreget over for Miljøminister Ida Auken at det er vigtigt at dette kommunikeres ved rapporteringen. Ændrede kriterier for en rapportering skal ikke i sig selv medføre en ændret naturindsats.

Manglende dialog om nye kriterier

Skovforeningen blev i begyndelsen af efteråret inviteret til dialog om de nye kriterier.

Her præsenterede DCE et udkast til et nyt fagligt grundlag som de mente bedst afspejlede skovenes status ifølge habitatdirektivets skovnaturtypebeskrivelser. Her blev det klart at blandt andet mangel på dødt ved og gamle træer vil ændre skovenes tilstandsvurdering drastisk i forhold til den tidligere rapportering.

DCEs udkast skulle så afklares sammen med forskere fra Københavns Universitet (både Skov & Landskab og Sektion for Makrobiologi), og herefter aftalte Naturstyrelsen at rapporteringsgrundlaget ville blive drøftet med blandt andet Skovforeningen igen.

Skovforeningen blev i flere omgange inviteret til et opfølgende møde hvorefter Naturstyrelsen aflyste hvert møde.

Miljøministeren har dermed valgt at ændre rapporteringsgrundlaget for skovenes tilstand uden at informere eller drøfte det med skovbruget.

Det er meget kritisabelt, og det skader et fortsat tillidsfuldt samarbejde mellem myndigheder og skov- og naturejere om udviklingen af skovenes naturværdier.