Skovforeningen går nye veje

To tendenser har præget Skovforeningens arbejde mærkbart i de senere år:

  • Naturarealer uden træer, fx heder, moser, enge og overdrev, bliver stadig mere efterspurgt af omverdenen, fx af gæster, organisationer og politikere. En stadig større del af Skovforeningens arbejde er at varetage lodsejernes interesser på disse arealer.
  • Ejere af store og små ejendomme har i stadig højere grad den samme hovedinteresse, nemlig at bevare deres ejendomsret og handlefrihed. Skovforeningens politiske arbejde vedrører derfor en langt bredere kreds af lodsejere end de skovejere (fortrinsvis med større skove) der er medlemmer i øjeblikket.

Skovforeningens bestyrelse foreslår nu medlemmerne at foreningens vedtægter bliver udvidet for at tage højde for disse udviklinger. Forslagene kommer til afstemning på Skovforeningens generalforsamling 8. juni.

For både skovejere og naturejere

En ny formålsparagraf, et mindre kontingent for ubevoksede naturarealer (3 kr pr. hektar) og en række konsekvensrettelser i vedtægterne skal etablere Skovforeningen som også naturejernes organisation.

Stor rabat for små ejendomme

Et B-medlemskab med rabat (mellem 1 % og 40 %, størst for små ejendomme), men uden stemmeret på generalforsamlingen, foreslås. Det skal åbne Skovforeningen for flere medlemmer med små ejendomme uden væsentligt økonomisk afkast.

Skovforeningens mål er de samme

Uanset om lodsejerne er skov- eller naturejere, og uanset om de er store eller små, så er Skovforeningens mål de samme som hidtil:

  • at fastholde lodsejernes ejendomsret og handlefrihed
  • at sikre økonomisk bæredygtige rammevilkår for skov og natur i Danmark
  • at fremme ejernes muligheder for at bevare og udvikle deres naturværdier.

De nye vedtægter og den nye kontingentstruktur skal styrke Skovforeningens muligheder for at nå disse mål.