Skovforeningen kæmper for skovloven

Et embedsmandsudvalg foreslår skovloven nedlagt som selvstændig sektorlov og lagt ind under en ny natur- og biodiversitetslov. Skovforeningen kæmper for skovlovens overlevelse.

Skovdrift i Danmark har siden Fredskovsforordningen af 1805 været reguleret i en og samme lov. Formålet var dengang som nu at bevare fredsskovene og øge skovarealet.

Selvom skovloven er ældre end grundloven, er den løbende blevet tilpasset efterhånden som samfundet har udviklet sig. I dag er skovlovens formål udvidet, og der stilles krav om en flersidig bæredygtig drift, der inddrager både økonomiske, økologiske og sociale værdier.

Generelt er skovloven velfungerende og giver et godt grundlag for den daglige administration af skovdriften.

Men nu er skovloven i fare for at forsvinde.

Forslag til ny lovstruktur

Et embedsmandsudvalg under Miljø- og Fødevareministeriet præsenterede den 28. oktober deres tanker og ideer til en ny lovstruktur (Lovkompasarbejdet) på miljø- og fødevareområdet. Formålet med arbejdet er at give et bedre overblik, en lettere administration, bedre retssikkerhed og mere tydelig implementering af EU-ret.

Den nye struktur foreslås bygget op med en række proces-love, der går på tværs, en miljømålslov som er overordnet, og en stribe love der “læner sig op” af denne (sektor-opdelt).

På trods af at Skovforeningen i de indledende runder har argumenteret for at bevare skovloven som selvstændig sektorlov, foreslår udvalget skovloven nedlagt og lagt ind under en ny natur- og biodiversitetslov.

Savner saglige argumenter

Skovforeningen savner saglige argumenter for, at skovbrugserhvervet ikke skal have deres egen sektorlov – på lige fod med landbrugs-, fiskeri- og fødevaresektorerne. Hvis skovloven fjernes som selvstændig sektorlov, vil der være tale om en klar forskelsbehandling af skovbruget som erhverv i Danmark.

Skovene skal opfylde mange formål på det samme areal. Det betyder, at der i driften af arealerne sker en afvejning af en lang række – til tider modstridende – hensyn til bl.a. produktion, naturværdier, landskab og rekreation.

Dette er naturligvis meget lettere i en samlet lov, både når det gælder administration og gennemsigtighed. For ejerne og for myndighederne. Og så er skovloven et gennemprøvet og velkendt instrument.

En overførsel af skovloven til en kommende natur- og biodiversitetslov vil ændre på dette og vil imod intentionerne med lovkompasset komplicere lovoverblik og dermed skovejernes retssikkerhed. Desuden er der stor risiko for, at hensynet til produktion og drift vil blive nedprioriteret.

Dette vil fjerne fokus fra det faktum, at skovejerne langt de fleste steder foretager en rigtig fornuftig afvejning af de forskellige hensyn, som skovene skal tilgodese.

Vi kæmper videre

Vi kan ikke acceptere denne svækkelse af skovbrugserhvervet og af muligheden for fortsat at fremstille verdens mest miljøvenlige råstof i Danmark.

Skovforeningen kæmper derfor videre for at opnå politisk forståelse for, at skovloven skal bevares som selvstændig sektorlov.