Skovforeningen med i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde

Skovforeningen deltager i Natur- og Landbrugskommissionens følgegruppe. Dermed er vi et skridt nærmere målet om at skovenes muligheder ikke bliver overset i kommissionens arbejde.

Skovforeningen er indbudt til at deltage i Natur- og Landbrugskommissionens følgegruppe, og dermed er vi et skridt nærmere vores mål om at skovenes muligheder ikke bliver overset i kommissionens arbejde. Følgegruppen mødes første gang den 30. april 2012 hvor kommissionen afholder sin åbningskonference.

Det er fortsat uklart hvor meget skovene vil indgå i kommissionens arbejde. Skovforeningens udgangspunkt er det faktum at en stor del af Danmarks biodiversitet findes i skovene, fx over halvdelen af de rødlistede arter. Derfor har skovene en nøglerolle, og produktionen af biodiversitet og naturværdier bør gøres attraktiv for skovejerne. Hensynet til plante- og dyrearterne, naturtyperne og skovdriften skal integreres, således at man som skovejer i fremtiden vil anse høje naturværdier i sin skov som et aktiv og ikke et problem.

Vi vil særligt fremhæve anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg. Udvalget, som var bredt sammensat af alle skovenes interessenter, afleverede i enighed i juni 2011 en række anbefalinger til regeringen med stor vægt på skovenes muligheder for Danmarks biologiske mangfoldighed – hvis de rigtige økonomiske rammebetingelser skabes.

Skovforeningen har fremhævet skovenes nøglerolle og muligheder over for kommissionens medlemmer, som tæller en række uafhængige forskere og fagfolk.