Skovforeningen vil bremse hobbyskat på skov

SKAT anerkender at der er en særlig ligningspraksis for vurdering af land- og skovbrug, men er ikke indstillet på at udsende et styresignal der beskriver sondringen mellem erhverv og hobby for nyplantet skov. Skovforeningen tager sagen op politisk.

Skovforeningen har haft et møde med SKAT om de stadig flere sager hvor nyplantet skov betragtes som hobby og ikke erhverv. SKAT anerkender øjensynligt ikke skovbrugets særkende, nemlig de mange år der går fra udgifterne er afholdt til indtægterne kommer.

Konsekvenser for en virksomhed ved at blive karakteriseret som hobby er blandt andet:

  • Afholdte udgifter kan kun fratrækkes i indtægter fra samme hobbyvirksomhed.
  • Overskud indkomstbeskattes (ligesom for erhvervsmæssig indkomst) hvorimod underskud ikke kan fremføres til modregning i kommende overskud fra hobbyvirksomheden.
  • Risiko for at virksomheden ikke længere er momsregistreret. Det medfører at betalt moms ikke kan refunderes.
  • De særlige lempede vilkår for ejendomsbeskatning for land- og skovbrug fjernes.

SKAT anerkender en særlig ligningspraksis

På mødet anerkendte SKAT at der er en særlig ligningspraksis for vurdering af land- og skovbrug. Udmeldinger fra Højesteret støtter denne praksis:

Det er IKKE et krav at land- og skovbrug skal kunne give et overskud efter aflønning af kapital og ejer. Og kun hvis en sådan ejendom selv efter en LÆNGERE årrække ikke kan udvise et overskud, kan der blive tale om at ejendommen karakteriseres som en hobbyejendom. Mange andre forhold indgår også i vurderingen af om en ejendom er hobby eller erhverv, fx om ejendommen drives teknisk og fagligt forsvarligt med henblik på at opnå et fornuftigt driftsresultat, intensiteten af driften eller om driften er lagt om.

SKAT lagde stor vægt på at der skal være en vis intensitet i driften af ejendommen, og målte dette især på arbejdsintensitet og økonomisk intensitet. SKAT ville øjensynlig ikke tage stilling til træers vækst som udtryk for intensitet. Træers vækst er dog en central faktor i skovbrug.

SKAT udtrykte at de kun kan følge de kendelser og domstolsafgørelser der har været på området. Det faktum at der næsten kun offentliggøres kendelser og domme hvor myndighederne får ret, kendte SKAT ikke til. SKAT vil bede Skatteankestyrelsen om at offentliggøre flere afgørelser på området, i hvert fald i en periode.

SKAT vil desuden på www.skat.dk understrege at skovbruget er omfattet af den særlige ligningsmæssige praksis (hvilket der dog aldrig har været tvivl om) og at SKAT’s medarbejdere i højere grad skal begrunde når de ikke accepterer at en skov er erhvervsvirksomhed.

Skovforeningen bad SKAT udsende et styresignal der nærmere beskriver hvad der skal lægges til grund for sondringen mellem erhverv og hobby for nyplantede ejendomme. Det var SKAT ikke umiddelbart indstillet på.

Skovforeningen går til politikerne

Skovforeningen tager nu politiske kontakter for at få ændret SKAT’s stramme praksis og for at få en mere nuanceret indstilling til skove – og i overensstemmelse med Højesterets udmeldinger.

En ændring af SKAT’s praksis er også nødvendig hvis Danmark skal gøre sig håb om at opfylde Folketingets og alle regeringers mål gennem 30 år om plantning af væsentligt mere skov.

Hvis jordejere risikerer at en nyplantet skov efterfølgende beskattes som hobby og ikke erhverv, vil de færreste turde plante overhovedet.