Skovforeningens budskaber til den nye regering

Skovforeningen har skrevet til de 5 ministre, som har størst betydning for skovbruget i den nye regering. Læs vores budskaber til dem.

Skovforeningen har skrevet til de 5 ministre, som har størst betydning for skovbruget i den nye regering.

De to af ministrene er nye, og dem beder vi samtidig om et møde.

Her er resumeer af vores budskaber til dem:

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

Skovforeningen er glade for, at Miljø- og Fødevareministeriet er bevaret som et samlet ministerium, så Esben Lunde Larsen kan fortsætte arbejdet med at skabe sunde og langsigtede løsninger for skovbruget.

Balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen er nævnt i regeringsgrundlaget, og vi har over for ministeren pointeret, at en bæredygtig skovdrift er en balance mellem økonomiske, økologiske og sociale værdier, og at vi savner regeringens sikring af de erhvervsmæssige rammebetingelser for skovene.

Gennem skovloven forpligtes skovejerne til at afveje alle de mange ønsker og hensyn. Vi beder ministeren om at have det i mente i det igangværende lovstrukturarbejde, så skovejerne fortsat har en velfungerende, klar og samlet skovlov.

Vi har hårdt brug for en samlet skovpolitik og forventer, at ministeren snarest kan fremlægge regeringens forslag til et nationalt skovprogram.

 

Karsten Lauritzen, skatteminister

Skovforeningen roser regeringen for målsætningen om at afvikle den skadelige generationsskiftebeskatning, således at den helt udfases i 2025.  Et løfte som vil give skovbrugsvirksomhederne en tilskyndelse til at udvikle virksomhederne og derigennem skabe vækst og arbejdspladser i landdistrikterne.

Næste vigtige skridt er at få en fornuftig løsning på det nye offentlige vurderingssystem, så skovenes grundværdiansættelse sker på baggrund af en driftsøkonomisk værdi.

 

Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister

Regeringen har fastholdt målsætning om, at mindst 50% af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030. Det er Skovforeningen glad for.

Skovene bidrager allerede til denne målsætning, men skovenes bidrag i form af bæredygtig biomasse kan øges yderligere, hvis målsætningen suppleres med klare politiske udmeldinger om biomassens stilling i energiforsyningen. På den måde øges forsyningen af bæredygtigt dansk produceret træ både til energiforsyningen og til fremtidens biobaserede samfund, samtidig med at skovenes CO2-lager øges.

 

Brian Mikkelsen, erhvervsminister

Erhvervsministeren er ansvarlig for stormfaldsloven og stormfaldsordningen. Den nuværende lov har vist sig helt utilstrækkelig, og der er et stort behov for væsentlige tilpasninger og ændringerne i lovens regler om behandlingen af stormfaldsskader i skovbrugserhvervet. Derfor beder vi Brian Mikkelsen om at fremskynde færdiggørelsen af stormfaldsloven, da vi nu er gået ind i endnu en ny stormsæson uden revideret lovgivning.

For at mindske de negative konsekvenser af at loven endnu ikke måtte være endeligt vedtaget i Folketinget, hvis der i løbet af vinteren sker et betydeligt stormfald, beder vi ministeren om, at en kommende lovændring vil kunne få ikrafttrædelsestidspunkt fra fremsættelsesdatoen.

 

Mette Bock, kultur- og kirkeminister

Mette Bock er ny kultur- og kirkeminister og har ansvaret for lovgivningen omkring fortidsminder.

Skovenes fortidsminder skal beskyttes. Det er alle enige om. I praksis opstår der imidlertid situationer, hvor lovgivningen er utilstrækkelig, og hvor skovejerne efterlades med ringe mulighed for at tage hensyn til fortidsminderne under udøvelse af skovdriften.

Derfor har Skovforeningen bedt om at mødes med ministeren for at diskutere løsninger på skovejernes udfordringer med fortidsminder i skov, særligt synligheden, de tætliggende fortidsminder og registrerede fortidsminder, der viser sig ikke at være fortidsminder.