Skovforeningens ønsker til revision af PEFC’s skovstandard

Skovforeningen har nedsat en referencegruppe til at udarbejde et forslag PEFCs kommende skovstandard. Gruppen har haft sit første møde og vil have sit forslag klar til nytår.

PEFCs skovstandard skal revideres, og Skovforeningen har nedsat en referencegruppe til at udarbejde et forslag den kommende standard.

Referencegruppen mødtes første gang den 26. oktober 2010 på Dønnerup.

Referencegruppens sammensætning

Deltagerne i det første møde var:

  • Niels Otto Lundstedt (Dønnerup, formand for gruppen)
  • Anders Lomholt (Petersgård)
  • Gustav Bielefeldt Schou (Skaføgård med flere)
  • Jan Søndergaard (Skovforeningen, sekretær for gruppen).

Referencegruppen er åben for alle Skovforeningen medlemmer. Foreløbig har også Rune Bukkehave (Rathlousdal) og Esben Møller Madsen (Trolleholm) udtrykt ønske om at deltage i gruppen.

Tidsplan

Gruppen har foreløbig planlagt yderligere to møder:

  • Onsdag den 17. november 2010 kl. 13.00 på Dønnerup
  • Mandag den 13. december 2010 kl. 13.00 på Dønnerup

Referencegruppen vil have hovedstrukturen for sit forslag til ny skovstandard klar til Skovforeningens bestyrelse 1. januar 2011. Hvis ikke alle enkeltelementer er beskrevet af referencegruppen til dette tidspunkt, vil dette arbejde blive færdiggjort parallelt med møderækken i PEFC’s to arbejdsgrupper.

PEFC har endnu ikke fastlagt mødedatoer for sine arbejdsgrupper, men deres arbejde skal være afsluttet 1. april 2011.

Ønsker til PEFCs kommende skovstandard

Skovforeningens bestyrelse har meddelt referencegruppen at bestyrelsen ønsker en fleksibel ordning til gavn for skovbruget med så få restriktioner som muligt – og en ordning der samtidig giver skovejerne et alternativ til FSC.

I referencegruppen var der enighed om at en væsentlig svaghed ved den nuværende standard er metodetvangen og de praktiske begrænsninger som den naturnære driftsform giver for store dele af dansk skovbrug.

Referencegruppen formulerede som sin målsætning at den reviderede skovstandard skal:

  • beskrive kravene til et bæredygtigt skovbrug uden at forudsætte en bestemt driftsform
  • indeholde en fleksibilitet som tilgodeser det lokalitetstilpassede produktionsskovbrug
  • indeholde et minimum af administrative krav så certificeringen billiggøres
  • være troværdig

Medlemmernes synspunkter

Skovforeningen vil præsentere referencegruppens målsætning på medlemsmøderne i november og høre medlemmernes reaktion.

Medlemmernes synspunkter vil løbende blive inddraget via skovkredsmøder, medlemsmøder og personlige kontakter fra enkeltmedlemmer.