Skovpolitisk Udvalg: Skove og træ kan løse klimaproblemer

Skovene skal spille en væsentlig rolle i de næste ugers debat om Klimakommisionens rapport, siger et enigt Skovpolitisk Udvalg i en pressemeddelelse.

De danske skove kan bidrage til at løse en del af de udfordringer, verden står over for, når det gælder klimaet og energiforsyningen. Derfor mener man i Skovpolitisk Udvalg, at skovene skal spille en væsentlig rolle i de næste ugers debat om Klimakommisionens rapport, som offentliggøres 28. september.

– Træ oplagrer store mængder CO2, både i stammerne og i jordbunden. Og den del af træet, der bruges i energiproduktionen, kan fortrænge fossile brændsler som kul, olie og naturgas. Træprodukter kan desuden erstatte andre materialer, der er meget mere energikrævende at fremstille, og samtidig giver skov samfundsgoder som f.eks. natur og friluftsliv. Men i dag er vi ikke gode nok til at udnytte mulighederne for skov og træ som bæredygtige løsninger på klima- og energiudfordringerne, siger formanden for Skovpolitisk Udvalg, Erik Bisgaard Madsen.

Hvis danske politikere vælger at satse på skov som en af vejene til at skabe et samfund, der er uafhængigt af fossile brændsler, vil det medføre en lang række sidegevinster.

– Skov leverer en bred vifte af goder. Udover at bidrage positivt til klima og energi vil mere bæredygtig skov give mere plads til naturen herhjemme, give en bedre grundvandsbeskyttelse, mere friluftsliv og bedre mulighed for at tilpasse det danske landskab til det mere ekstreme klima, vi må regne med fremover, siger Erik Bisgaard Madsen.

Skovpolitisk Udvalg ser derfor gerne, at jordejere får bedre muligheder for at plante ny skov og for at øge træmængden i de eksisterende skove. Udvalget ser også muligheder i, at der indføres betaling for lagring af CO2 i skov, f.eks. som medfinansiering af ny skov. Desuden mener udvalget, at man skal sætte gang i brugen af træ i Danmark, f.eks. ved at indføre et nationalt træbyggeprogram, så træ kan erstatte mere energikrævende byggemateriale som f.eks. stål og beton. Udvalget mener også, at Danmark skal udnytte både EU-midler og nationale midler bedre i skovbrugssammenhæng.

Dansk Skovforening sidder også med i Skovpolitisk Udvalg.

– Skovene er klar til at levere træ, både til energi og til varige produkter. Begge dele vil gavne klimaet, miljøet og beskæftigelsen. Det der er brug for lige nu er forskning i langsigtet bæredygtig produktion og bedre udnyttelse af biomassen. Samtidig skal rådgivningen, uddannelse og formidlingen om skovenes store potentiale forstærkes, siger Hans Hedegaard der er Skovforeningens repræsentant i Skovpolitisk Udvalg.

Skovpolitisk Udvalg offentliggør i marts 2011 en samlet rapport med anbefalinger til den fremtidige skovpolitik i Danmark.

Yderligere oplysninger

Formand for Skovpolitisk Udvalg Erik Bisgaard Madsen: Mobil 4045 0883

Hans Hedegaard, Dansk Skovforening: Mobil 4025 7098

 

Fakta om skov

Træ – dansk og importeret – er i dag den største leverandør af vedvarende energi i Danmark. Træet udgør 45 pct. af den samlede produktion af vedvarende energi og 7 pct. af den samlede danske energiproduktion.

(kilde: Energistyrelsen 2008)

Skovenes lager af kulstof modsvarer over 400 mio. tons CO2. Den samlede danske udledning af drivhus-gasser i 2008 var knap 64 mio. tons CO2. Skovens lager svarer altså til omtrent seks års total udledning.

Mere skov vil reducere udledningen af CO2, fordi kulstof oplagres i skoven, og der samtidig udledes mindre CO2, når der fyres med træ i stedet for kul, olie og naturgas. Desuden sker en vis lagring af CO2 i træprodukter.


Skovpolitiske Udvalg er nedsat af miljøminister Karen Ellemann og har repræsentanter fra Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningerne, Hedeselskabet, Landbrug & Fødevarer, Træets Arbejdsgivere, Dansk Træforening, Kommunernes Landsforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, fællesrepræsentant for WWF, Nepenthes og DOF, Hans Okholm, Kristian Stenkjær, Skov & Landskab (Københavns Universitet) samt DMU (Århus Universitet). Desuden har Skov- og Naturstyrelsen og Klima- og Energiministeriet deltaget i udvalgets arbejde.