Skovrådet blander sig i Regeringens grønne vækstvision

Skovrådet skriver til miljøministeren og påpeger skovenes og skovbrugets muligheder for at bidrage til målene i Regeringens grønne vækstvision. Hidtil har Regeringen ikke inddraget skovene i sin vision.

Skovrådet har behandlet Regeringens plan om en grøn vækstvision der forener miljø- og naturbeskyttelse med landbrugsproduktion.

Tidligere har Skovforeningen kritiseret kommissoriet for det ministerudvalg der skal udarbejde et regeringsudspil i sagen idet kommissoriet har udeladt skovene fra visionen om grøn vækst i Danmark.

Skovrådet påpeger ligesom Skovforeningen at skovene og skovbruget kunne spille en meget væsentlig rolle for at nå flere af kommissoriets prioriterede mål. Rådet har den 28. oktober 2008 skrevet dette brev til miljøminister Troels Lund Poulsen med kopi til økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:

Grøn vækst – Kommissorium for ministerudvalg

Kære miljøminister Troels Lund Poulsen,

Skovrådet har på sit møde den 21/10 2008 indgående drøftet kommissoriet for ministerudvalget om Grøn vækst. Der er i Skovrådet enighed om, (1) at det er et særdeles væsentligt arbejde, som ministerudvalget har påbegyndt, og (2) at skovene og skovbruget kan spille en meget væsentlig rolle for at nå flere af de prioriterede mål, der fremgår af kommissoriet. Det gælder f.eks.:

  • Yderligere reduktion i udvaskningen af kvælstof og fosfor
  • Yderligere forbedring af de fysiske forhold i vandløb
  • Markant reduktion af pesticid forbruget, hvis landbrugsjord tilplantes med skov
  • Reduktion af CO2-udledningen (både gennem øget anvendelse af træ til energi og gennem øget oplagring af CO2 i eksisterende skov, i ny skov og i træprodukter)
  • Sikring af biodiversiteten
  • Mere og bedre tilgængelig natur
  • Som en væsentlig del af den danske oplevelsesøkonomi i kraft af sit bidrag til turisme mv.
  • Som en del af et grønt teknologilaboratorium, hvor skovbruget i fremtiden kan spille en endnu vigtigere rolle som leverandør af ikkefossil energi og materialer
  • Som medvirkende til forstærket innovation og udvikling af teknologi – herunder miljøteknologi – inden for jordbruget.

Aldrig før har så mange mennesker haft en så stor efterspørgsel efter så mange forskellige produkter, goder og tjenester fra skovene. For at udnytte det store, flersidige potentiale, som skovene og skovbruget rummer, på en bæredygtig måde, og for at undgå alvorlige interessekonflikter, er der derfor behov for at inddrage skovene og skovbruget i arbejdet med Grøn vækst. Herved vil jordbruget, landskabet, naturen og miljøet også blive betragtet som en helhed. Skovrådet bidrager gerne, såfremt det ønskes.

Med venlig hilsen
På vegne af Skovrådet

Niels Elers Koch
Formand for Skovrådet
Centerdirektør, professor, dr. agro.
Skov & Landskab, Københavns Universitet

Fakta om Skovrådet

Skovrådet har ifølge Skovloven til opgave at rådgive miljøministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove, at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller Skovlovens administration og at følge udviklingen i skovene og Skovlovens administration.

Skovrådet består bl.a. af medlemmer fra Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Træindustrier, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.

Skovforeningens kommentar

Skovforeningen er ganske enig med Skovrådet. Vi håber at Regeringen vil lytte til Skovrådets henvendelse og inddrage skovene og skovbrugets muligheder i sin grønne vækstvision. Ellers vil visionen lide af en eklatant mangel på helhedssyn.