Skovrådets forslag til kommissorium for et skovpolitisk udvalg

Skovrådet har skrevet til Miljøministeren med et forslag til kommissorium for det skovpolitiske udvalg som ministeren har stillet i udsigt til efteråret 2009. Skovforeningen er enig med Skovrådet og ser frem til nedsættelsen det skovpolitiske udvalg.

Skovrådet har skrevet til Miljøminister Troels Lund Poulsen med et forslag til kommissorium for det skovpolitiske udvalg som ministeren har stillet i udsigt til efteråret 2009.

Skovrådets brev til Miljøminister Troels Lund Poulsen

10. juli 2009

Kære miljøminister Troels Lund Poulsen,

På Skovrådets vegne vil jeg gerne takke dig, fordi du tog dig tid til at mødes med Skovrådet for at drøfte den danske skovpolitik den 24. juni ved Hedensted. Medlemmerne af Skovrådet var meget glade for, at du så klart gav udtryk for, (1) at du har ambitioner på skovområdet, (2) at du ønsker dem realiseret via Skovplanen, og (3) at du ønsker at drøfte skovpolitikken med befolkningen.

Vi tilbød at bistå dig bedst muligt med at realisere disse ambitioner og i den forbindelse inden den 11. juli at udarbejde et samlet forslag til kommissorium for et Skovpolitisk Udvalg, som skal se på muligheder for fremtidens skovbrug, og udarbejde Skovplanen.

Jeg er glad for og stolt over, at det lykkedes Skovrådet at blive enige om vedhæftede Kommissorium for et Skovpolitisk Udvalg af 10. juli 2009.

Det har været vanskeligt, fordi aldrig før har så mange mennesker haft en så stor efterspørgsel efter så mange forskellige goder, tjenester og produkter fra skovene. Det giver nogle naturlige og forståelige interesse-konflikter, når et sådant kommissorium skal skrives kort og klart. Ja, en overgang var diskussionerne så intense, at man skulle tro, at selve udvalgsarbejdet var gået i gang.

Det viser også, at der er en stor interesse for og kærlighed til de danske skove i den danske befolkning, og derfor er jeg sikker på, at din Skovplan vil møde stor opmærksomhed.

Jeg kan garantere dig, at alle medlemmerne af Skovrådet ikke er helt tilfredse med det her fremsendte kommissorium. Vi har imidlertid haft en grundig proces, hvor alle har kunnet komme med bidrag i tre runder, og hvor jeg så til sidst har formuleret det endelige kompromis.

De fleste medlemmer af Skovrådet er villige til at indtræde i det Skovpolitiske Udvalg, og vi vil alle følge dets arbejde med meget stor interesse.

Jeg ønsker dig alt mulig held og lykke med din Skovplan af hensyn til de danske skoves og den danske befolknings fremtid.

 

Med venlig hilsen
På vegne af Skovrådet

Niels Elers Koch

Formand for Skovrådet
Centerdirektør, professor, dr. agro., dr. h.c. (forest)
Skov & Landskab, Københavns Universitet
 
 

Skovrådets forslag til Kommissorium for et Skovpolitisk Udvalg

Der nedsættes et Skovpolitisk Udvalg, som skal fremkomme med en Skovplan, der ud fra en helhedsvurdering af alle skovenes muligheder og problemer, foreslår ændringer i lovgivning og administrativ praksis. Målet er at give skovene mulighed for at imødekomme samfundets stigende behov og ønsker, og dermed bringe skovenes muligheder i balance med samfundets stigende forventninger og krav.

Skoverklæringen fra Rio 1992 siger bl.a.: ”Skove skal forvaltes bæredygtigt på en måde, som imødekommer de nuværende og fremtidige generationers sociale, økonomiske, økologiske, kulturelle og åndelige behov”.

Bæredygtighed i Skoverklæringens forstand skal være en ledetråd for udvalgets arbejde og forslag.

Det Skovpolitiske Udvalg skal identificere sektorens problemer i dag i henhold til målsætningerne i Det Nationale Skovprogram fra 2002 samt senere vedtagne væsentlige nationale og internationale forpligtigelser af betydning for skovene og fremkomme med forslag til løsning heraf. Forslagene skal gælde følgende emner:

 • Forbedring af det samlede skovbrugs opgavevaretagelse, herunder samspillet og rollefordelingen mellem offentlige og private skove.

 • Etablering og fremme af bæredygtige økonomiske rammevilkår for skovene.

 • Fremme og bevaring af biodiversitet, naturkvalitet, grundvandskvalitet, kulstof-lagring samt kulturhistoriske værdier i skovene.

 • Fremme og bevare naturoplevelserne og friluftslivet i skovene.

 • Fremme anvendelsen af træ til energi, som led i at gøre Danmark fri af fossile energikilder, og til varige produkter og dermed kulstof-lager.

 • Fremme og sikring af den nødvendige forskning, udvikling, undervisning, rådgivning og formidling af betydning for skovenes mange forskellige goder, tjenester og produkter.

 • Fremme af skovrejsning.

 • Udvikling af incitamentsmodeller til fremme af skovejeres og -forvalteres muligheder for og interesse i at tilgodese samfundets mangesidige ønsker og behov.

Udvalget kan tage yderligere emner op til behandling, hvis de er af betydning for formålet med det Skovpolitiske Udvalgs arbejde.

Udvalget skal vurdere bæredygtigheden af sine forslag i forhold til:

 • Forslagenes umiddelbare virkninger for skovenes økonomiske muligheder, hensynene til natur og miljø samt de sociale og kulturelle værdier.

 • Kommende generationers handlefrihed i valget mellem skovenes mange forskellige værdier.

Det Skovpolitiske Udvalg består af:

 • Repræsentanter for jordbruget (Dansk Skovforening, Skovdyrkerforeningerne, Hedeselskabet, Landbrug & Fødevarer).

 • Repræsentant for skovrelateret industri (Træets Arbejdsgivere).

 • Repræsentanter for myndigheder (Skov- og Naturstyrelsen, Fødevareministeriet, Klima- og Energiministeriet).

 • Repræsentanter for Skov & Landskab, Københavns Universitet samt DMU, Århus Universitet.

 • Repræsentant for Kommunernes Landsforening.

 • Repræsentanter for natur-, miljø- og brugerorganisationer (Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet samt fællesrepræsentant for WWF, Nepenthes og DOF).

Udvalget skal have en ekstern formand med et godt kendskab til sektoren og det politiske arbejde.

Udvalget kan efter behov nedsætte underudvalg og inddrage særligt sagkyndige.

Udvalget skal søge efter synergi med andre politik-områder, f.eks. klima, energi og landdistriktsudvikling.

Udvalget skal komme med forslag til, hvorledes Regeringen kan komme i debat med befolkningen om skovpolitikken.

Udvalget skal have tilført tilstrækkelige ressourcer til sekretariatsbistand, køb af særlig faglig ekspertise samt anden nødvendig bistand.

Udvalget forventes at afrapportere i foråret 2010 med henblik på eventuelle lovforslag i Folketingssamlingen 2010/2011.

Fakta om Skovrådet

Skovrådet har ifølge Skovloven til opgave at rådgive miljøministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove, at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller Skovlovens administration og at følge udviklingen i skovene og Skovlovens administration.

Skovrådet består bl.a. af medlemmer fra Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Træindustrier, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.

Skovforeningens kommentar

Skovforeningen er enig med Skovrådet og ser frem til nedsættelsen det skovpolitiske udvalg. Vi håber at Regeringen vil følge Skovrådets forslag til kommissorium og på den baggrund påbegynde udviklingen af sin skovpolitik.