Sommerens tørke medførte døde træer og ringe vækst

Københavns Universitet har udsendt notat der viser at tørken medførte massiv planteafgang i de yngste kulturer samt betydelig nedsat tilvækst i skovene.

Tørkeskaderne i skovene 2018

Miljøstyrelsen bad i august 2018 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet om at undersøge tørkens betydning i skovene. Konkret blev de bedt om at give:

  • Et overslag over omfanget af tørkens konsekvenser for nyplantninger.
  • Et overslag over omfanget af et eventuelt tab i vedmassetilvækst som følge af tørken samt dets økonomiske konsekvenser.
  • Et økonomisk overslag over et eventuelt kvalitetstab som følge af tørken.

Konklusionen er, at især de yngste nyplantninger har oplevet en dramatisk planteafgang både i skovkulturer og på pyntegrøntarealer. Men også de lidt ældre kulturer og skovrejsningsarealer har haft en planteafgang over det normale.

Tørken ser også ud til at have haft indflydelse på træernes tilvækst eller rettere mangel på samme. Målinger indikerer nemlig en meget lille eller slet ingen tilvækst gennem sæsonen 2018.

Generelt er der observeret et større blad- og nåletab i 2018 end i de foregående år.

I undersøgelsen er der også gengivet tørkens indflydelse på vandet i jorden samt indflydelsen på insekter og forekomst af brande.

Universitetet har vurderet at det endnu ikke er muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser af tørken.

Læs hele det samlede notat: Vurdering af 2018-tørkens indflydelse på skovbruget – opdatering vinter2018/2019 (PDF-fil).

Tørkens effekter måles også i 2019

IGN vil fortsætte med dataindsamling og analyser i 2019 for at følge op på virkningerne af tørken i 2018, bl.a. med:

  • Tilvækstmålinger og afledte effekter.
  • Sundhed og frøsætning.
  • Analyser af planteprøver med henblik på analyser af tørkens effekt på vedkvalitet og vækst.
  • Analyser af de økonomiske konsekvenser af tørken. Dette forudsætter mere data end der aktuelt er tilgængelige.

Behov for politiske initiativer?

Dansk Skovforening skrev i slutningen af juli til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen og skatteminister Karsten Lauritzen om vores bekymring for de skader tørken – også på længere sigt – vil påføre skovene. Skatteministeren lovede Dansk Skovforening, at han – når der foreligger en samlet opgørelse over de tab, som skovbruget har lidt som følge af tørken – vil drøfte behovet for eventuelle initiativer med miljø- og fødevareministeren.

Dansk Skovforening vil følge op på dette, når IGN’s samlede opgørelse over skovenes tab foreligger.