Spørgsmål og svar om Skovforeningen og Södra

Skovforeningen giver her svar på 25 aktuelle spørgsmål om mulighederne for et samarbejde med den sydsvenske skovejerforening og milliardindustri Södra.

I juni 2007 besluttede bestyrelserne for Dansk Skovforening og Södra at undersøge mulighederne for et nærmere samarbejde. Vi har siden da fået mange spørgsmål om hvad det hele går ud på, og her er svarene på de hyppigste spørgsmål:

Hvad er formålet med et samarbejde?

 • Konkret: At kunne tilbyde danske skovejere at sælge træ på samme attraktive vilkår som Södras svenske medlemmer.
 • Generelt: At kunne tilbyde danske skovejere andre ydelser der øger deres mulighed for at skabe værdi i deres skove.
 • Strategisk: At forny og styrke dansk skovbrugs udvikling gennem øget udveksling af kompetencer med svensk skovbrug.

Hvad undersøges lige nu?

 • Mulighederne for en aftale om indmeldelse af Dansk Skovforening i Södra. Bestyrelserne for de to parter tager i december 2007 stilling til en medlemsaftale.
 • Mulighederne for samarbejde på Skovforeningens og Södras arbejdsområder. 4 arbejdsgrupper afrapporterer om dette første gang til de to parters bestyrelser i december 2007.

Var det Skovforeningen eller Södra der fik ideen?

 • Skovforeningen fik ideen. Vi henvendte os til Södra i foråret 2007 og foreslog fælles medlemstilbud til svenske og danske skovejere. I forvejen kendte vi Södra gennem mange års samhandel med træ og det generelle nordiske skovejersamarbejde.

Ender dette med en fusion?

 • Nej. En fusion mellem Skovforeningen og Södra kommer ikke på tale.

Hvorfor skal Skovforeningen være medlem af Södra og ikke de individuelle skovejere?

 • Det er et mål for både Södra og Skovforeningen at danske skovejere opnår samme nytte af Södra som svenske skovejere og at det i fremtiden bliver muligt at tilbyde danske skovejere et individuelt medlemskab.
 • Umiddelbart kan Södra ikke tilbyde danske skovejere et individuelt medlemskab. Derfor arbejder Skovforeningen og Södra på en aftale der gør Skovforeningen til medlem af Södra og som åbner for at Skovforeningens medlemmer kan sælge træ på samme vilkår som Södras svenske medlemmer.
 • Skovforeningen registrerer den danske skovejers salg af træ til Södra, skovejerens opsparede indsatskapital og betaler de givne udbytte tilbage til den enkelte skovejer.

Hvad koster det Skovforeningen at være medlem af Södra?

 • Det er gratis for Skovforeningen.
 • Skovejere som vælger at levere træ til Södra på medlemsvilkår, binder sig til at mindst 4 % af træets salgspris opspares som indsatskapital i Södra.

Hvorfor er det attraktivt at sælge træ til Södra på medlemsvilkår?

 • I salgsprisen er indeholdt en såkaldt indsatskapital som er skovejerens opsparing i Södra. Opsparingen bliver forrentet og udløser desuden flere former for udbytte – både i forhold til hvor meget træ man har solgt til Södra og hvor stor indsatskapital man sparet op i Södra. Tilsammen giver dette normalt et attraktivt netto for træet. Forklaringen er at skovejeren får andel af gevinsten ved råtræets forarbejdning.
 • For perioden 2000-2006 ville skovejerens nettoindtægt ved salg af cellulosetræ af blandet nål til Södra på medlemsvilkår have været 37 % højere i gennemsnit end de faktisk opnåede priser i Danmark ifølge Skovforeningens prisstatistik (181 DKK i forhold til 134 DKK).

Bliver medlemmer af Skovforeningen forpligtet af medlemsskabet af Södra?

 • Nej. Dette er et medlemstilbud. Det er frivilligt om man vil sælge træ til Södra på medlemsvilkår og hvor meget.
 • Der er hverken leveringspligt eller leveringsret knyttet til dette medlemstilbud.

Kan danske skovejere være med i ordningen uden at være medlem af Skovforeningen?

 • Nej.

 Vil medlemskabet af Södra påvirke Skovforeningens politiske handlefrihed?

 • Nej. Aftalen med Skovforeningen og Södra fastsætter at Skovforeningens politiske handlefrihed ikke påvirkes af det påtænkte samarbejde. Imens Södra ikke opkræver kontingent af sine medlemmer, vil Skovforeningen fortsat opkræve kontingent af vores medlemmer for at dække vores politiske arbejde i Danmark.

Vil medlemskabet af Södra påvirke Skovforeningens prioriteringer?

 • Det er svært at forudsige. Skovforeningens mission er fortsat at fremme danske skov- og naturejeres viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier. Men det er muligt at samarbejdet med Södra vil tilføre Skovforeningen ny viden og nye muligheder (fx om produktionsforøgende initiativer i skovene) som kan påvirke den løbende prioritering af Skovforeningens opgaver. Prioriteringen fastsættes under alle omstændigheder af Skovforeningens bestyrelsen efter mandat fra generalforsamlingen.

Vil medlemskabet af Södra påvirke Skovforeningens økonomi?

 • Medlemskabet påvirker ikke Skovforeningens økonomi direkte. Men vi håber at tilbuddet om at sælge træ til Södra på medlemsvilkår give de danske skovejere en bedre driftsøkonomi og dermed større medlemstilfredshed og flere medlemmer til Skovforeningen.

Bliver medlemmerne spurgt, fx på generalforsamlingen?

 • Ja. Samarbejdet med Södra vil blive diskuteret på generalforsamlingen i juni 2008 og på alle skovkredsmøder inden da. Umiddelbart lægges dog ikke op til vedtægtsændringer i Skovforeningen som behøver vedtagelse på generalforsamlingen.

Hvad får Södra ud af Skovforeningens indmeldelse?

 • Södras primære interesse er at købe mere cellulosetræ fra danske skovejere gennem opbygning af leverandørloyalitet ved at tilbyde attraktive priser, medejerskab til træindustrien og uddeling af forædlingsgevinsten.

Hvilke serviceydelser vil Södra tilbyde danske skovejere?

 • Södras vil tilbyde de samme serviceydelser som i Sverige. I første fase undersøges muligheden for at tilbyde danske skovejere skovning, udkørsel, planlægning og PEFC-certificering.

Vil Skovforeningen hjælpe Södra ind på det danske marked for rådgivning og drift i private skove?

 • Ja. Skovforeningen hjælper alle der vil hjælpe danske skovejere til at skabe værdi i deres skove. Hvis flere parter tilbyder samme produkt, favoriserer vi ikke den ene part frem for den anden.

Vil Skovforeningen og PEFC-sekretariatet på Amalievej hjælpe Södra ind på det danske marked for PEFC-certificering?

 • Ja. PEFC-sekretariatet giver service til alle aktører som tilbyder PEFC-certificering. Vilkårene er beskrevet på http://www.pefc.dk/. Også Södra vil kunne benytte service herfra.

Hvordan vil Skovforeningen sikre sig fortsat opbakning fra sit bagland, fx Skovdyrkerforeningerne, HedeDanmark og andre konsulenter?

 • Vi har mødt de væsentlige aktører i dansk skovbrug, herunder Skovdyrkerforeningerne, HedeDanmark og Dansk Juletræsdyrkerforening, og inviteret dem til at deltage i udviklingen af samarbejder mellem dansk skovbrug og Södra. Det kunne være som operatør på serviceydelser for skovejere i både Danmark og i Sverige.
 • Vi er klar over at der kan blive introduceret ny konkurrence i form af nye tilbud til skovejerne. Det vil være til gavn for skovejerne.

Hvordan har Skovforeningens bagland hidtil reageret?

 • Reaktionerne har generelt været afventende. Parterne ønsker at se mere konkrete muligheder for et samarbejde. Juletræsdyrkerforeningen har dog allerede foreslået modeller for hvordan de kunne tænke sig at indgå i et samarbejde.

 Hvad bliver DSHwoods rolle i Södrasamarbejdet?

 • DSHwood er også blevet inviteret til at deltage i et eventuelt fremtidigt samarbejde. DSHwoods ledelse har endnu ikke besluttet om og i givet fald hvilket omfang selskabet ønsker at blive en del af en mulig fremtidig løsning.

Overvejer Skovforeningen at sælge DSHwood? Hvorfor (ikke)?

 • Skovforeningen har ingen aktuelle planer om at sælge DSHwood. Men der er løbende strategiske drøftelser mellem Skovforeningen og DSHwoods ledelse om selskabets ejerstruktur i forhold til firmaets kapital og samhandel. Disse drøftelser var der før Södrasamarbejdet kom på tale, og de vil fortsætte under alle omstændigheder.

Vil Södras opkøb af dansk nåletræ lukke danske nåletræsavværker?

 • Næppe. Södra ønsker især mere cellulosetræ fra Danmark. Cellulosetræ købes ikke af danske industrier og eksporteres allerede i dag. Og samarbejdet med Södra vil ikke ændre at et lokalt savværk alt andet lige har større betalingsevne på grund af lavere transportomkostninger. Desuden kan lavere logistikomkostninger som følge af samarbejdet give danske savværker bedre mulighed for at købe træ i Sverige via Södra.

Hvad siger den danske nåletræindustri?

 • Træindustrien har udtrykt bekymring for om et medlemskab af Södra medfører leveringspligt til Södra og om mere nåletrætømmer vil blive eksporteret til Sverige. Skovforeningen har præciseret at skovene ikke får leveringspligt til Södra.
 • Den enkelte træindustris betalingsevne og –vilje kommer til at afgøre hvem skovejerne vælger som kunde. Ikke skovejernes medlemskab af en bestemt forening.
 • Skovforeningens har tilbudt danske træindustrier at samarbejde om at effektivisere værdikæden fra skov til danske træindustrier.

Er Skovforeningens ligeglad med fremtiden for den danske nåletræindustri?

 • Nej. Det er uhyre vigtigt at der findes en konkurrencedygtig træindustri i Danmark fordi transportomkostningerne ved eksport af træ er høje og stigende.
 • Desværre er der nedlagt mange savværker og andre trævirksomheder i Danmark i de seneste årtier. Danske savværker skærer i øjeblikket noget mindre end skovenes årlige hugst, selv om der kun hugges halvdelen af den årlige tilvækst. Derfor, og fordi nogle effekter ikke købes af danske savværker eller kun til priser væsentligt under udlandets, eksporteres en del dansk træ.

Bliver Södra reelt den eneste eksportmulighed for dansk nåletræ?

 • Nej. Der vil formentlig også i fremtiden være flere udenlandske købere til dansk nåletræ.