Stadig plads til forbedring af ordningen til privat skovrejsning

Som nævnt i tidligere nyhed, er vi begyndt at have faste månedlige opfølgende møder med Landbrugsstyrelsen. Til disse møder deltager også repræsentant fra et par større konsulentfirmaer, og supplerer med meget god viden om ordningen i praksis.

I den forløbne uge har vi ligeledes haft et praktikermøde med Landbrugsstyrelsen, hvor mere jordnære og praktiske ting blev debatteret. Formålet var et lave en mere velsmurt ordning set fra såvel styrelsen som konsulenterne. Der blev snakket om gradueringskrav i skovbryn, arealudformning, plantevalg, dokumentationskrav og meget andet. Vi håber, at det kan være med til at lette byrden for konsulenterne såvel som sagsbehandlerne, så vi kan opnår vores fælles mål: Flere gode skovrejsninger.

Status for sagsbehandling

Generelt har der i sagsbehandlingen i de seneste måneder været fokus på tilsagn og dermed mindre fokus på udbetalinger. Der vil komme øget fokus på udbetalinger og ændringsanmodninger igen så snart tilsagn på privat skovrejsning er færdigbehandlet. De seneste tal for sagsbehandlingen vil blive offentliggjort på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

På grund af den særlige situation med Corona-virussen, kan der blive udfordringer i forhold til at foretage afsyning, hvilket er en forudsætning for at foretage udbetaling. Der er dog givet tilladelse til at netop skovordningerne kan afsynes, så længe ejer og konsulent ikke deltager. Vi håber dermed, at der kan komme lidt hul på udbetalingerne nu.

Dispensation til at igangsætte projekt inden høringsfrist er udløbet undersøges

Det er en stor udfordring for projekterne at tilsagnene er så forsinkede. Plantesæsonen er i gang, og alle vil gerne have planterne i jorden. Plantningen forsinkes yderligere fordi Miljøstyrelsen, efter Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn, skal træffe afgørelse om fredskovspligt. Disse afgørelser sendes i 4 ugers høring, hvilket forlænger processen. Landbrugsstyrelsen har tidligere lovet at undersøge mulighederne for at dispensere fra kravet om at høringsperioden skal være afsluttet. Vi har rykket og er lovet snarligt svar.

Sammenhængende skovarealer

I forhold til sammenhængende skovarealer oplyste Landbrugsstyrelsen, at der har været afholdt møder med Miljøstyrelsen i forhold til praksis på spørgsmålet om sammenhængende skovarealer, og at praksis nu var afklaret. Samtlige sager, som var afgjort ud fra den tidligere praksis, er nu genbehandlet. Begrebet ”sammenhængende skov” præciseres i kommende vejledninger og bekendtgørelser. Som udgangspunkt er praksis som tidligere års definition, der følger skovlovens definition.

Den kommende ansøgningsrunde forberedes

En opdateret ordning om privat skovrejsning er under udarbejdning. Her forventer Landbrugsstyrelsen, at en bekendtgørelse vil kunne kundgøres 1. juni 2020 med en ansøgningsrunde i fra 1. juli til 31. august 2020.  Landbrugsstyrelsen arbejder på at gøre ordningen for privat skovrejsning grønnere, bl.a. på baggrund af de svar, som blev modtaget i forbindelse med høringen af sidste års ordning. Det nærmere indhold er dog under afklaring. Tilsvarende arbejdes der på at gøre det muligt at søge tilskud under ordningen i hele landet.