Status for etablering af en stormfaldsforsikringsordning efter 1/9 2006

Det er både Skovforeningens og Aon’s vurdering, at det vil være muligt at videreføre en basisforsikring, men der er dog endnu ikke afgivet præmietilbud.

Codan Forsikring A/S opsagde i august 2005 såvel basis- som tabsforsikringen i forbindelse med stormfald med henblik på en genforhandling af vilkårene.

Dansk Skovforening arbejder sammen med Forsikringsmæglerfirmaet Aon på at etablere en fortsættelse af såvel basisforsikringen som tabsforsikringen efter 1/9 2006.

Selvom såvel Skovforeningen som Aon gerne ser en forlængelse af begge forsikringsordninger, er det vigtigt at understrege, at eventuelle problemer med en fortsættelse af tabsforsikringen ikke må stille sig i vejen for en videreførelse af basisforsikringen, idet skovejere, der har modtaget tilskud til retablering af skovene med robust skov, har forpligtet sig til at opretholde forsikringen i en ubrudt periode af 15 år efter sidste tilskudsudbetaling. Dette naturligvis under forudsætning af, at det bliver muligt at tegne en sådan forsikring.

På baggrund af de indledende drøftelser om en forlængelse af de eksisterende ordninger besluttede Aon og Skovforeningen at foretage en ajourføring af det udbudsmateriale, der blev anvendt forud for ordningernes etablering i 2001 med henblik på at foretage et fornyet udbud af begge forsikringstyper.

Situationen er i dag den, at der er kontakt til flere interesserede forsikringsselskaber, og at der – som opfølgning på det udsendte udbudsmateriale – er besvaret en lang række tekniske spørgsmål, ligesom selskaberne vil blive tilbudt en teknisk gennemgang af udbudsmaterialet med deltagelse af Skovforeningen, Aon samt Aon’s tyske aktuar senere i august måned.

Det er såvel Skovforeningens som Aon’s vurdering, at det vil være muligt at videreføre en basisforsikring, idet der dog endnu ikke er afgivet præmietilbud. Skovforeningen frygter dog, at der vil kunne blive tale om noget højere præmier for nåletræ.

Skovforeningen har orienteret Skov- og Naturstyrelsen om situationen forud for det kommende møde i Stormrådet samt med henblik på en orientering af såvel økonomiministeren som miljøministeren.

Det må være statens formål med ordningen at fastholde skovarealet i ordningen og – i forbindelse med ejerskifter – at få så mange nye ha tilmeldt ordningen som muligt, for herigennem at sikre, at de danske skove kan genrejses som robuste og varierede skove efter kommende stormfald.

Da den nuværende ordning blev etableret blev basisudbetalingen fra forsikringen nedsat fra den oprindeligt besluttede sumudbetaling på 10.000 kr/ha til 7.750 kr/ha for herigennem at opnå en præmie på et acceptabelt niveau.

Skovforeningen finder, at sumudbetalingens størrelse også i den nuværende situation bør være en parameter, der kan justeres på i bestræbelserne på at opnå en rimelig forsikringspræmie. Et eventuelt politisk krav om en fastholdelse af sumudbetalingen på de 7.750 kr/ha bør derfor ikke stå i vejen for en fortsættelse af ordningen.

Skovforeningen og Aon vurderer som nævnt ovenfor, at det vil være muligt at etablere en ordning, men først efter 1/9 2006.

Imidlertid vil der intet være i vejen for, at sådanne nye forsikringer indgået efter 1/9 2006 vil kunne få virkning fra denne dato og dermed sikre overholdelsen af lovens krav om opretholdelsen af en basisforsikring i en ubrudt periode på 15 år.

Sideløbende med bestræbelserne på at etablere en basisforsikring mod stormfald, arbejdes der selvfølgelig tilsvarende med etablering af en tabsforsikring.