Stormen den 28. oktober har ramt mange skove hårdt

Skovforeningen har nu indsamlet oplysninger om stormfaldets størrelse og karakter, og det tyder på at mange skovejendomme har lidt ganske betydelige tab.

Skovforeningen har nu indsamlet oplysninger om stormfaldets størrelse og karakter, og det tyder på at mange skovejendomme har lidt ganske betydelige tab.

Det skal dog bemærkes, at det endnu ikke er muligt at tegne et fuldt dækkende billede af skadernes omfang. Mange steder er fremkommeligheden dårlig på grund af væltede træer og det vil tage mange måneder før skovene igen er fuldt fremkommelige.

Forskelle mellem landsdele

Generelt vurderes skaderne at være størst i det sydligste Jylland, hvor der er både fladefaldsarealer og mange spredte fald, samt enkelttræer, der er væltede eller knækkede.

I andre områder af landet er der også sket fladefald, dog i mindre udstrækning, og her har skaderne mere karakter af spredte fald med et betydeligt antal knækkede træer.

Også løvtræer er væltet

Det er denne gang ikke kun nåletræerne, der har lidt skade i stormen. Også løvtræsarealer er blevet ramt. Løvtræerne har på grund af det milde efterår endnu ikke tabt bladene, hvilket har betydet at vinden har kunnet få godt fat. Mange løvtræer er derfor væltede eller har mistet større grene eller hele trækroner.

Stormrådet vurderer stormens omfang

Det er Stormrådet, der nu skal træffe beslutning om, hvorvidt stormfaldsordningen (basisforsikring og genplantningsordning) skal aktiveres. Det skal en, hvis der er sket et stormfald. Stormfald defineres i loven ved, ”at der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst 1 års hugst i de ramte områder”.

Hvis Stormrådet konkluderer, at dette er tilfældet, sættes såvel forsikringsdækningen som mulighederne for at kunne modtage genplantningstilskud i værk i disse landsdele.

Skovforeningen vurderer ikke, at de stormfældede mængder træ i Danmark vil påvirke træmarkedet væsentligt.

Stormen i vores nabolande

Ud fra de oplysninger vi har modtaget om stormfald i vore nabolande, er vurderingen også her, at der ikke er tale om mængder som vil påvirke træmarkedet.

I den sydlige del af Sverige er de foreløbige vurderinger at der er faldet mellem 1,5 – 2 millioner m3. Årligt hugges der til sammenligning i hele Sverige omkring 85 millioner m3.

I Nordtyskland er der endnu ikke nogen officielle udmeldinger, men umiddelbart vurderes stormen her at have forårsaget skader i sammen omfang som i den sydlige del af Danmark.