Stormrådets nye regler for stormfaldene i 2013

Se den nye vejledning om tilskud til genplantning efter stormfald. Mindstegrænsen for det enkelte stormfældede areal bliver 0,2 ha. Mindstearealet i den enkelte skov fastholdes på 0,5 ha. Spredt fald (dog ikke i rødgran og sitka) beholdes i ordningen.

Stormrådet har fastsat de endelige regler for tilskud til genplantning efter stormfaldene i 2013.

Selv om en ny bekendtgørelse om tilskud til genplantning efter stormfald var på trapperne, bruger Stormrådet den gældende bekendtgørelse som grundlag for 2013-stormfaldene. Det er valgt fordi udkastet til den nye bekendtgørelse ikke stemmer med de forudsætninger som Folketinget vedtog i stormfaldsloven i 2001.

På den baggrund er skrevet en ny vejledning (PDF-fil).

Værd at bemærke er:

  • Minimumsgrænsen for det enkelte stormfældede areal bliver 0,2 ha. Ikke 0,5 ha som tidligere har været fremme i diskussionerne.

  • Minimumsarealet i den enkelte skov fastholdes på 0,5 ha.

  • Spredt fald (dog ikke i rødgran og sitka) bibeholdes i ordningen.

Ansøgningsfristen for tilskud efter stormfaldene i 2013 er 1. december 2014. Ansøgningen sendes til Stormrådet.

Spredt fald, robuste arter og hjemmehørende arter

Da den hidtidige bekendtgørelse fortsat er grundlag for tilskudsordningen, er spredt fald fortsat omfattet med undtagelse af rødgran og sitkagran. Og minimumsstørrelsen for det enkelte stormfældede areal fastholdes på 0,2 ha. Det har stor betydning for stormfald med mange knækkede træer.

Vejledningen fastsætter at tilskudsarealet skal tilplantes med en væsentlig andel hjemmehørende arter under indtryk af lokalitetens muligheder.

På magre jorder kan der, med en lav tilskudssats, anvendes ned til 25% robuste arter. Hjemmehørende træarter skal udgøre 50 % af arealet med robuste arter for tilskudsarealet som helhed. Det betyder at den lave tilskudssats fastholdes, også når man på magre jorder planter en større andel af robuste arter end de krævede 25% hvis andelen af hjemmehørende træarter ikke øges i samme takt. Det er ulogisk og uheldigt.

Skovforeningen vil arbejde for flere ændringer i både loven og bekendtgørelsen

Det er fx ikke rimeligt at ikke-forsikrede skove kun kan komme med i ordningen ved et ejerskifte (generationsskifte er i denne lov ikke et ejerskifte).

Vi vil også arbejde for, at der kommer en nøje overensstemmelse mellem vilkårene i tilskudsordningen og i forsikringsordningen. F.eks. er der i tilskudsordningen et fradrag på 1/60 af skovens areal, der ikke kan genplantes med tilskud. Et fradrag, der administrativt er vanskeligt at arbejde med såvel i Naturstyrelsen som hos skovejerne – særligt i situationer, hvor der sker ændringer i tilplantningerne fra ansøgningstidspunktet til udbetalingstidspunktet. Et fradrag, der da heller ikke findes i forsikringsordningen.

Retsgrundlag: