Stort projekt skal gøre nåletræsproduktionen mere robust

Et nyt stort EU-projekt med deltagelse af både staten og private aktører, samt Københavns Universitet skal afprøve og opsamle erfaringer med omlægning af nåletræsplantager til mere robust skov og fremtidssikre en produktion af bæredygtigt træ.

Omkring halvdelen af det danske skovareal er dækket af nåletræer, som producere træ til blandt andet industrien og byggeriet. En produktion som er vigtig i vores omstilling til en biobaseret fremtid. Men ensartede nåletræplantager har vist sig sårbare overfor storme og insektangreb, som forventes at blive hyppigere med klimaforandringerne.

Derfor sættes nu gang i et stort fælles projekt, som med støtte fra EU’s LIFE-program skal sætte fart på en konvertering af særligt ensartede nåletræsplantage mod mere robuste og varierede skove, som fortsat kan producere bæredygtigt træ.

Projektets omdrejningspunkt er en konkret omlægning af 3.800 hektar statsskov og 400 hektar privat skov til mere varierede og klimarobuste skove gennem dels naturlige foryngelser og dels introduktion af flere hjemmehørende løvtræer særligt på statens arealer.

Københavns Universitet deltager også i projektet og skal indsamle data, der kan belyse effekterne af den naturnære skovdrift. En erfaringsopsamling det private skovbrug har efterlyst siden staten gik i gang med deres storstilede omlægning til naturnær skovdrift.

Miljøminister Lea Wermelin glæder sig til at få erfaringer fra projektet og udtaler i en pressemeddelelse blandt andet:

Generationerne efter os får også brug for skove, der både kan binde CO2 og levere bæredygtigt træ, men som samtidig kan give plads til bedre biodiversitet og gode muligheder for at dyrke friluftslivet.

Dansk Skovforening deltager i projektet og skal særligt bidrage med at udbrede viden om bæredygtig skovdrift, for at give danskere i alle aldre viden om skovenes rolle for produktion af tømmer til fx byggeriet og andre af fremtidens biobaserede produkter.

Fakta: LIFE Forest Fit For Future (FORFIT)

Projektet LIFE Forest Fit For Future (FORFIT) skal omdanne nåletræsplantager til varieret skov i ca. 80 danske og tyske skove. Størstedelen af skovene er danske statsskove, men der indgår også private arealer. Af kortet ses de skove der indgår i projektet.

Projektet har et budget på 98,3 mio. kr. i årene 2020-2028. Projektet finansiereres af Staten, private midler, Aage V. Jensens Fonde og EU LIFE-midler.

Der er foruden Naturstyrelsen 21 partnere i projektet. Det drejer sig om 14 private skovejere, det slesvig-holstenske statsskovbrug, de private skovbrugsrådgivere:
Skovdyrkerne, Salten Langsø Skovadministration og Hededanmark samt Københavns Universitet, Miljøstyrelsen og Dansk Skovforening.