Svar fra Miljøministeren på 3 skarpe spørgsmål

Miljøministeren gentager i sine svar på tre § 20-spørgsmål fra Socialdemokraternes miljøordfører at et skovpolitiske udvalg er på vej. Men Ministeren siger intet om regeringens intentioner på skovområdet.

Socialdemokraternes miljøordfører Mette Gjerskov stillede den 8. februar tre § 20-spørgsmål til miljøminister Troels Lund Poulsen. Her er Ministerens svar:

S 1145: “Mener ministeren, at regeringen har gjort tilstrækkeligt for at sikre de danske skoves fremtid som vigtige leverandører til bedre biodiversitet og klima?”

Ministerens svar:
Som led i et større skridt i dansk skovpolitik lavede regeringen i 2004 en ny og mere liberal skovlov. Der var ikke længere hovedvægt på tømmerproduktion og dermed færre krav til skovdriften, hvormed det blev muligt at lade arealer gro til naturligt og dermed bevare og øge biodiversiteten. I den nye skovlov blev det bl.a. også tilladt at have åbne naturarealer og skovgræsning.

Derudover bliver der pt. afsat henholdsvis 42 og 70 millioner årligt til Natura 2000 og skovrejsning.

Der forventes at blive nedsat et skovpolitisk udvalg snarest. Der henvises til svar på spørgsmål nr. S 1147.

S 1146: “Hvorfor har ministeren nedprioriteret skovene ved f.eks. at fjerne produktudviklingsordningen for skov og træ, når nu skovene kan bidrage positivt til både biodiversitet og klima?”

Ministerens svar:
Nedlæggelsen af produktudviklingsordningen for skov og træ skal ses som et led i regeringens overordnede erhvervspolitik med at afvikle de direkte tilskud til erhvervslivet og til gengæld forbedre erhvervslivets generelle vilkår. Jordskatterne blev således nedsat betydeligt for skovbruget i 2006, hvor skatten blev nedsat fra 10 promille til 1 promille svarende til ca. 28. mio. kr. om året.

S 1147: “Hvornår vil ministeren igen prioritere skovene og f.eks. nedsætte et skovpolitisk udvalg som lovet for snart to år siden?”

Ministerens svar:
Der forventes snarest nedsat et skovpolitisk udvalg, der skal udarbejde en skovplan. I skovplanen identificeres skovsektorens problemer med udgangspunkt i det Nationale Skovprogram 2002 samt senere vedtagne væsentlige nationale og internationale forpligtigelser af betydning for skovene og fremkomme med forslag til løsning heraf. Det skovpolitiske udvalg igangsættes snarest, og jeg vil efterfølgende tage bestik af udvalgets rådgivning og derefter forme en ny skovpolitik.