Tænk dig om inden du sprøjter

Alle der anvender pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng er forpligtet til at følge principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM-principperne). Som noget nyt tæller skovarealet med i opgørelse af det dyrkede areal.

Integreret plantebeskyttelse (IPM) går kort fortalt ud på, at alle jordbrugere og andre der anvendes pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng, skal forebygger og begrænser forekomst af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr på en måde, så de minimerer behovet for brug af pesticider samt minimerer brugen af vækstreguleringsmidler. Kort fortalt skal du vurdere om der er behov for brug af pesticider eller om der er andre måde at håndtere skadedyr, ukrudt m.m. på.

IPM-principperne er beskrevet i pesticidstrategien 2017-20, bilag 2. De er særligt målrettet landbrugsarealer men Institut for geovidenskab ved Københavns Universitet har lavet en række vejledninger for håndtering af IPM-principper i skovdriften. Du finder en oversigt hos deres videnstjeneste.

Krav om årlig udfyldelse af IPM-skema gælder kun arealer i omdrift – og ikke skove

Alle der anvender pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng skal altså følge principperne, men kun visse jordbrugere skal årligt indberette brug af pesticider til Miljøstyrelsen i sprøjtejournalindberetning (SJI) og udfylde IPM-skemaet digitalt.

IPM-skema skal udfyldes af ejendomme, der har et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover, og hvor der er jord i omdrift på hele eller dele af arealet i planperioden. Skovarealet tæller med i opgørelsen af dyrket areal, men tæller ikke med i omdriftsarealet. Der skal derfor ikke udfyldes IPM-skema for skoven. Dette gælder allerede for den indberetning som skal laves senest 31. marts 2021.

Skovejendomme uden landbrugsarealer i omdrift skal derfor ikke udfylde skemaet, selvom skoven er på mere end 10 ha.

Læs mere om hvornår du som jordbruger skal udfylde skemaet og hvordan du gør i regler for  udfyldelse af IPM-skema på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fra næste planperiode tæller skovarealet med ved indberetning af pesticidanvendelse

Sprøjtejournalbekendtgørelsen fastsætter regler om indberetning af oplysning om brug af pesticider til Miljøstyrelsen. Jordbrugsbedrifter skal fra planperioden 2021/2022 indberette pesticidforbruget, hvis det dyrkede areal inkl. skovarealerne er på mere end 10 ha. Ved opgørelse af jordbrugsbedrifters samlede dyrkede areal har der ifølge nuværende praksis kun skullet medregnes dele af skovarealer, og jordbrugere har været pligtige til at indberette pesticidforbruget for dette areal.

Definition af skovarealer har ikke tidligere været tydelig nok og inddrager ikke tilstrækkelige dele af skovarealerne. Derfor indføres nu en praksisændring, så skovarealer defineres mere præcist og følger den gængse definition af skov:

Arealer, der er større end 0,5 hektar og har en minimumsbredde på 20 meter med træer højere end 5 meter og et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer midlertidigt ubevoksede arealer og hjælpearealer nødvendige for skovdriften, men ikke arealer domineret af landbrugs- eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder.

Flere skovejere skal lave indberetning selvom de ikke anvender pesticider

Den nye praksis gælder fra den 1. august 2021 og dermed fra den næste planperiode fra 1. august 2021 til 31. juli 2022 og betyder at der for indberetningen med frist 31. marts 2023 skal der indberettes for skovarealer hvis ejendommen har et samlet dyrket areal over 10 ha. Hvis der ikke anvendes pesticider i skoven skal der blot laves en nul-indberetning.

Læs mere om de nye regler på Miljøstyrelsens hjemmeside.