Tid til selvjustits i udsætningen

Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug under Landbrug & Fødevarer vil have en opstramning af reglerne for udsætning af gråænder til jagt.

En ny undersøgelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at der i Danmark opdrættes ca. 335.000 gråænder årligt, men at der kun indberettes om udsætning af ca. 60.000 ænder. Udsætningen af gråænder drøftes lige nu i Vildtforvaltningsrådets udsætningsudvalg, hvor alle tre organisationer er repræsenteret.

Ifølge gældende regler skal alle, der udsætter fugle til jagt, uanset antal indberette udsætningen senest en uge efter den er foretaget til Miljøstyrelsen. Endvidere skal der foretages optegnelse over alle udsætninger – herunder dato, sted (angivelse på kort) samt antal og art af de udsatte fugle. Disse optegnelser skal opbevares i mindst to år fra optegnelsestidspunktet og skal kunne fremvises ved kontrolbesøg.

De tre organisationer erkender, at den store forskel mellem antal opdrættede og antal udsatte ænder dækker over et stort antal manglede indberetninger, og at der derfor må forventes, at der udsættes markant flere ænder til jagt end de indberettede godt 60.000 ænder. Det misvisende talmateriale blokerer for en faglig baseret behandling af andeudsætningernes betydning i Vildtforvaltningsrådet, og flere grønne organisationer har på denne baggrund valgt at anbefale et stop for al udsætning af gråænder.

De manglede indberetninger giver de danske jægere et alvorligt troværdighedsproblem. Derfor indskærper Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug over for sine medlemmer, at reglerne om indberetning såvel som de øvrige regler vedrørende udsætning af gråænder skal overholdes.

På den baggrund har Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Jægerforbund i forbindelse med forhandlingerne i Vildtforvaltningsrådet foreslået, at der blandt andet sker en skærpelse både af den kontrol, der føres med udsætningerne og de sanktioner, der pålægges ved manglende indberetninger og ulovlige udsætninger.

Det foreslås bl.a. at sanktionerne for overtrædelser af udsætningsreglerne øges mærkbart og samtidig opfordres myndighederne til at intensivere kontrollen markant, således at manglede indberetninger og andre overtrædelser kan opdages.

I første omgang har de tre organisationer fokus på udsætning af gråænder men understreger, at den klare opfodring til deres medlemmer om at overholde reglerne om indberetning m.v. gælder alle former for udsætning af fugle til jagt.

Det er på den baggrund vigtigt, at det faglige grundlag for en diskussion om udsætning af ænder kommer på plads. Det har desværre ikke været muligt at nå hidtil i arbejdet Vildtforvaltningsrådet på grund af de misvisende tal. Derfor bør Rådet genoptage arbejdet og først sikre en faglig udredning i forbindelse med andeudsætning, så der kan fortsættes et fagligt funderet samarbejde om vildtforvaltning i Danmark, fremfor en ideologisk slagmark.

Du kan læses mere reglerne vedr. udsætning på Miljøstyrelsens hjemmeside eller på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.