Tilskud til lysåbninger i fredskov

På opfordring fra Dansk Skovforening har Fødevareministeriet nu åbnet ordningerne ”Miljøbetinget tilskud” og ”Omlægning til økologisk jordbrug” for fredsskovsarealer der er udlagt som vedvarende græsarealer eller landbrugsarealer i omdrift.

Ordningerne er ikke nye. Deres formål er at forbedre miljøet og naturen. De er en del af EU’s landdistriktsprogram der har det overordnede formål at fremme en bæredygtig og sammenhængende udvikling i landdistrikterne.

Det nye er at disse ordninger nu også kan bruges til fredskovspligtige arealer.

Det var Skovforeningen der overfor Fødevareministeren og Direktoratet for FødevareErhverv påpegede urimeligheden i at landbrugsarealer med fredskovspligt ikke havde samme muligheder som andre landbrugsarealer. Det medførte at bekendtgørelserne blev ændret.

Ansøgninger om tilsagn fra 1. september 2006 om miljøbetinget tilskud og om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug skal være Direktoratet for FødevareErhverv i hænde senest 1. maj 2006.