Tilskud til skovrejsning

En ny ansøgningsrunde for skovrejsning åbner 1. juli med frist 23. august. Der er nye vilkår i forhold til tidligere skovrejsningsordninger, men Naturstyrelsen har endnu ikke offentliggjort detaljerne.

Ny udmelding om ansøgningsperiode for tilskud til skovrejsning

Naturstyrelsen har annonceret at det er muligt at ansøge om tilskud til skovrejsning fra 1. juli til 23. august 2016.

Det er senere end hvad Naturstyrelsen tidligere har meldt ud. Styrelsen begrunder forsinkelsen med stor interesse i høringsfasen som har medført en række afklaringer og præciseringer af ordningen.

Bekendtgørelse og vejledning til skovrejsningsordningen er ikke offentliggjort

Bekendtgørelsen og vejledningen til skovrejsningsordningen er stadig ikke klar. Skovforeningen kan derfor ikke kommentere den samlede ordning.
 
Styrelsen nævner to væsentlige ændringer siden et konsulentmøde i maj:
  1. Hvis der skal ydes grundbetaling uden bagkant, skal skovrejsningen finde sted inden for et delvandopland med et reduktionskrav for kvælstof
  2. Vejledningen opbygges efter samme skabelon som de øvrige tilskudsordninger der behandler kvælstofreduktion.

Grundbetaling giver ulige vilkår og usikkert beslutningsgrundlag

Skovforeningen mener stadig at det er usundt at der gives mulighed for en, i princippet, evigtvarende grundbetaling.

Det giver forskellige rammevilkår for fremtidens skove. Nogle arealer får et evigtvarende tilskud, mens andre må leve på almindelige markedsmæssige vilkår.

Men det er kun i princippet at grundbetalingen er uden bagkant. EU kan ændre reglerne i et kommende landdistriktsprogram. I så fald har ejeren besluttet skovrejsning på et grundlag som ikke holder.

Vi havde klart foretrukket en indkomstkompensation på 10-20 år efter tilplantningen som i tidligere skovrejsningsordninger.

Offentlig støttet skovrejsning bør satse på lokalitetstilpassede arter og sikker kulturstart

Skovforeningen tolker Styrelsens annoncering sådan at det fastholdes at der kun må plantes løvtræ inden for områder der har et reduktionskrav. Et sådant krav kan føre til plantning af løvtræ på arealer som er aldeles uegnede til løvtrædyrkning. Kravet er uklogt.
 
Vi må også tolke Styrelsens annoncering sådan at der fastholdes et forbud mod sprøjtning ved kulturanlægget og samtidig må der kun foretages skånsom jordbearbejdning. I lyset af arealernes tidligere anvendelse synes det direkte ufornuftigt at vanskeliggøre kulturstarten unødigt med større risiko for at stå med en mislykket kultur.

Vi må dog afvente den endelige bekendtgørelse og vejledning før vi kan udtale os på et mere sikkert grundlag.