Tilskud til udfasning af mindre centralvarmekedler til fast brændsel

Miljøministeren vil fremme udskiftningen af gamle forurenende brændekedler. Man kan nu få tilskud til at skrotte visse særligt forurenende centralvarmekedler.

Miljøministeren vil fremme udskiftningen af gamle forurenende brændekedler. Man kan nu få tilskud til at skrotte visse særligt forurenende centralvarmekedler.

Ordningen skal virke fra 1. juli 2008, og et udkast til bekendtgørelse er i øjeblikket til høring. Skovforeningen ser nogle problemer i ordningen:

De foreslåede regler

Som i 2006 gives heller ikke nu i 2008 tilskud til bortskaffelse af gamle og forurenende brændeovne. Der er kun tilskud til ”fyringsanlæg med kedel til opvarmning af brugsvand eller vand til centralvarme, designet til ikke direkte at afgive varme til det rum, hvori det er opstillet”.

Tilskuddet gælder to typer kedler:

  • lovligt tilsluttede gennemforbrændingskedler uanset produktionsår
  • centralvarmekedler uanset type, produceret i 1980 eller tidligere.

Og tilskuddet gælder kun manuelt fyrede centralvarmekedler til fast brændsel, ikke halmfyr.

Kedlen skal være anvendt til boligopvarmning i et enfamiliehus, et tofamiliehus eller et rækkehus. Der kan ydes ét tilskud på 4000 kr. for hver ejendom.

For at kunne søge tilskuddet, skal en skorstensfejer (for ansøgerens regning) have dokumenteret at den gamle kedel er lukket.

Til gengæld betyder EU’s regler om konkurrenceforvridning at der ikke stilles krav til hvilken opvarmningsform der skal tage over efter kedlen.

Skovforeningen støtter formålet, men er skeptisk for de foreslåede regler

Skovforeningen støtter helhjertet regeringens politik om at få danskerne til at skifte gamle forurenende brændekedler ud. Kun med brændekedler og brændeovne der brænder rent, kan vi påstå at træ er den mest miljøvenlige opvarmningskilde der findes.

Men i det konkrete forslag forudser vi at tilskuddet på 4000 kr. er for småt. Beløbet vil kun i ringe grad påvirke folk til at skifte gamle kedler ud. Derudover skal man selv betale for at skaffe dokumentation fra skorstensfejeren.

Skovforeningen forstår heller ikke hvorfor der skal være så restriktive grænser for hvilke kedeltyper og ejendomme der kan få tilskud. Der findes også forurendende kedler til andet brændsel end lige brænde, fx. halm, korn, træpiller eller flis. Der findes også automatiserede anlæg der forurener, hvor en ny kedel ville give stor miljøgevinst for en meget lav merpris.

Endnu større miljøgevinst kunne man få med tilskud til meget store anlæg til flis og halm.

Skovforeningen foreslår derfor en ordning med variabelt tilskud, fx. afhængigt af kedlens energiproduktion, forventede forurening og opvarmningsarealets størrelse.

Bemærkninger til udkastet

Det er muligt at komme bemærkninger til udkastet hos Miljøstyrelsen. Bemærkningerne skal være styrelsen i hænde senest den 26. maj 2008 kl. 10. Styrelsen opfordrer til at svar sendes på e-mail til intr@mst.dk, med angivelse af journalnummeret, MST-501-00085.