Tilskud til vådområder og randzoner

Læs om tilskud til vådområder og randzoner som kan komme dig til gavn i fremtiden.

Vådområder

Formål:

-er at skabe mere natur, bedre miljø, fremme livskvaliteten, støtte vækst, udvikling og beskæftigelse.

Tilskud til vådområder
Lodsejere, amter, kommuner og andre interesserede kan igen søge om tilskud til vådområder som fx. våde enge, moser, rørskov eller lavvandede søer. Puljen for resten af 2006 ligger på 80 mio. kr.

Central del af regeringens Vandmiljøplan
Flere vådområder er en central del af regeringens Vandmiljøplan III. Sammen med dyrkningsfrie randzoner langs vandløb og søer kan vådområder mindske landbrugets udslip af kvælstof og fosfor i vandmiljøet – og på den måde reducere miljøskader.

Ansøgerne kan få op til 100 % i tilskud til at anlægge vådområder. Dette kan være til nødvendige forundersøgelser, konsulentbistand, tjenesteydelser og lønomkostninger mv.

Ansøgningstidspunkt
Årets tredje og sidste ansøgningsrunde ligger fra 1. september til 1. november

Randzoner

Formål:

-at fremme en bæredygtig og sammenhængende udvikling i landdistrikterne.

Landmænd kan søge om tilskud til at etablere dyrkningsfri områder langs vandløb og søer.

Randzoner er dyrkningsfrie områder, der kan fungere som en bufferzone mellem mark og vandløb eller søer, og på den måde beskytte vandmiljøet mod forurening. Samtidig giver randzonerne bedre vilkår til dyr og planter som lever i disse områder.

Alle kan søge tilskud
Tilskudsordningen for randzoner skal bidrage til at nå målene i vandmiljøplan III og pesticidhandlings-plan II om at etablere op mod 50.000 ha randzoner langs vandløb og søer inden 2015. Alle jordbrug kan modtage randzonetilskuddet som ligger på 750 kr. pr. ha randzoner, som skal være mindst 10 meter brede. Ordningen er ikke begrænset til arealer i Natura 2000 områder.

Ansøgningstidspunkt
Ansøgningsfristen ligger fra 1. juli til 31. august.