Tilskudsordning til urørt skov med mangler

Skovforeningen har haft Miljøstyrelsens udkast til ny betalingsordning for urørt skov på private arealer i høring. Læs vores bemærkninger til ordningen.

En ny national betalingsordning til udlæg af urørt skov i privat skov er en del af Naturpakken.

Skovforeningen har haft Miljøstyrelsens udkast til bekendtgørelse og vejledning til den nye betalingsordning i høring.

Det er positivt at ordningen bliver en national ordning uden helt samme grad af bureaukrati og administration, som der normalt er ved EU-medfinansierede ordninger, og at betalingen nu kan ske som en engangsudbetaling.

Skovforeningens bemærkninger til ordningen

I vores høringssvar har vi dog en række bemærkninger til ordningen, hvoraf de vigtigste er:

I forhold til den seneste ordningen gives nu også tilskud til fremtidige tabte indtægter. Vi mener dog ikke at det er fuldt dækket i den valgte model, der også bør indeholde en evighedsfaktor for tabet af fremtidige indtægter i kommende generationer samt tabet i rådighed over arealet.

Vi mener at betalingen for udlæg af urørt skov er en erstatning for nedgang i ejendommens handelsværdi i lighed med fredninger og dermed i skattemæssig sammenhæng indkomstskattefri. Som det er formuleret nu vil betalingen blive indberettet som B-indkomst og dermed være indkomstskattepligtigt.

I udkastet til vejledning kræves at arealer udlagt til urørt skov skal være ”tilgængeligt for offentligheden i samme omfang som før indgåelsen af aftalen” . Men hvis en skovvej går gennem en urørt skov/bevoksning og der ikke længere er en driftsmæssig begrundelse for at opretholde den, er kravet ikke rimeligt. Men selvfølgelig skal offentligheden fortsat have adgang i henhold til naturbeskyttelseslovens til enhver tid gældende almindelige regler for adgang.

Der bør også kunne udlægges urørt skov i de såkaldte minusområder. Dette er ikke muligt i dag, da udlæg af urørt skov kræver pålæggelse af fredskovspligt. Natur- og Miljøklagenævnet har i anden sammenhæng nægtet pålæggelse af fredskovspligt på eksisterende skov i minusområder. Der bør tages en politisk stilling til dette.

Skulle det blive nødvendigt at gennemføre fx en fældning i forhold til sikkerhed eller sundhed for mennesker eller bebyggelse, må det ikke være et krav, at der forud for fældningen skal foreligge en forudgående skriftlig dispensation.

Betalingsordninger til andre biodiversitetstiltag

Skovforeningen har gang på gang pointeret, at vi ikke ser urørt skov som det mest omkostningseffektive virkemiddel til fremme af biodiversiteten, og vi efterlyser nu Miljøstyrelsens udkast til de øvrige tilskudsordninger til bæredygtig skovdrift (herunder tilskud til Natura 2000-sikringen). Denne skal meget snart komme i høring, hvis vi skal undgå, at ansøgningsperioden kommer til at ligge i sommerferieperioden.

Du kan læse høringsmaterialet på høringsportalen.