Tilskudsordningen til skovrejsning afventer Mogens Jensens beslutning

Ansøgningsrunden til privat skovrejsning 2019 skulle være åbnet 2. juli til 30. august. Men bekendtgørelse og vejledning blev ikke færdige inden valget og afventer hvad den nye minister ønsker. Det er sandsynligt at ansøgningsperioden bliver udskudt.

Der ligger endnu ingen bekendtgørelse og vejledning til tilskudsordningen for skovrejsning, og dermed ikke klare retningslinjer for årets ansøgningsrunde. Bekendtgørelsen var i høring i marts, hvor Dansk Skovforening havde en lang række bemærkninger. Desværre blev den endelig version ikke færdig før valget blev udskrevet, og siden har processen ligget stille. Vejledningen har ikke været i høring.

I den politiske aftale bag regeringsdannelsen indgår en understøttelse af skovrejsning. Om Mogens Jensen, Danmarks nye minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, ønsker at sætte sit eget præg på ordningen allerede i år kan kun tiden vise. Det kan derfor ikke afvises, at ansøgningsperioden bliver udskudt, til ministeren har taget stilling.

Forringelser for ansøgere

Det er tidligere meldt ud, at der som noget nyt er krav om at ansøger selv skal høre kommune og museum, og det fremgik også af udkastet til bekendtgørelsen. Det er en urimelig forringelse for lodsejerne.

Vi har i vores høringssvar argumenteret imod, at ansøger skal stå for høringerne – særligt når der ikke er kommet information ud om det endnu. Endvidere fordobler det presset på kommunerne, der kan forvente at skulle svare dobbelt så mange høringer som normalt.

Gode råd til lodsejerne

Men vi forventer at Landbrugsstyrelsen fastholder den nye praksis for at lette deres administration. Selvom vi endnu ikke kender bekendtgørelsens endelige ordlyd har vi som en hjælp til de lodsejere der planlægger at søge om midler til skovrejsning, lavet en liste over de emner vi ved kommunerne tidligere er blevet hørt om.

Kommunerne skal typisk vurdere skovrejsningsprojekter i forhold til:

  • Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
  • Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer.
  • Fredede fortidsminder.
  • Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a.
  • Vandløbsloven.
  • Områdeudpegningen – er projektet beliggende i et område, der er udpeget som negativområde med hensyn til skovrejsning?
  • Område med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingsoplande for almene vandforsyninger.
  • Fredninger.
  • Internationale naturbeskyttelsesområder som fx habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

Kommunen skal samtidig anmodes om at foretage en screening af projektet i forhold til VVM-reglerne. Der henvises til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1, hvor skovrejsning generelt er omfattet af bilag 2.

Da vi er på vej ind sommerferieperioden, og da det i forvejen kan tage noget tid af få høringssvar, kan det være en ide at få høringerne af sted til kommunen så hurtigt som muligt.