Tømmerforordningen – vejledning på vej

Naturstyrelsen vil i efteråret sende en vejledning til den danske gennemførelse af tømmerforordningen i høring. Vejledningens primære formål bliver at fastslå hvilken del af den danske lovgivning der kan aktivere tømmerforordningen.

Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket på en vejledning til danske skovejere om Tømmerforordningen.

Skovforeningen har haft en første drøftelse af indholdet i vejledningen med Naturstyrelsen på et møde hvor også andre centrale interessenter (FSC, PEFC, NEPCON, Skovdyrkerne og Hededanmark) var inviteret.

Tømmerforordningen trådte i kraft 3. marts 2013 og er direkte gældende i Danmark og betyder at det nu er blevet ulovligt at omsætte træ der er ulovligt fældet og at skovejeren skal kunne dokumentere lovligheden af det træ der fældes. Forordningen stiller også krav om at ejeren skal have en såkaldt due diligence ordning som skal vise hvordan ejeren har risikovurderet og risikominimeret mulighederne for at lave noget ulovligt.

For nærmere detaljer om EUTR og hvad det indebærer, se denne artikel i Skoven .(PDF-fil)

 

Vejledningen

Vejledningens primære formål bliver at fastslå hvilken del af den danske lovgivning der kan aktivere tømmerforordningen. Forordningen definerer hvilke områder der skal dækkes, men lader det være op til de enkelte medlemslande at udpege den lovgivning der falder indenfor disse områder.

 

Forbud mod at sælge træ der er ulovligt fældet

Der er ikke tale om nye love for skovejerne, men om at det nu er blevet ulovligt at omsætte træ i EU, som er fældet i strid med national lovgivning. Det betyder konkret, at ejeren kan ifalde strafansvar, hvis han i forbindelse med hugsten af træet har overtrådt den relevante lovgivning. Ansvaret kan være i form af bødestraf eller fængsel, i særligt grove tilfælde. Det skal bemærkes, at overtrædelse af kravet om at have en due diligence ordning i sig selv vil være en overtrædelse af EUTR-reglerne, også selvom der på skovejendommen ikke måtte være konstateret nogen overtrædelse af relevant gældende lovgivning.

Skovforeningen vil i den forbindelse gerne bemærke, at man som ejer ikke kan blive straffet for den samme overtrædelse to gange. Derfor vil man se på den lovgivning, som har den strengeste straf, og denne vil herefter danne grundlag for strafudmålingen.

Endvidere kan det træ, der er fældet ulovligt, eller et eventuelt økonomisk udbytte heraf, blive konfiskeret. Konfiskation af udbytte af en ulovlig handling kendes allerede i dag i strafferetten, og der er således heller ikke noget nyt i dette.

I udkastet til vejledning er der medtaget 12 eksempler på forhold omkring hugst, som enten falder indenfor eller udenfor EUTR for at hjælpe ejerne til at forstå, hvilke situationer der kan lede til aktivering af tømmerforordningen.

 

Due diligence ordning

Et andet væsentligt krav i EUTR er, at alle skovejere, som sælger deres træ i EU, skal etablere en såkaldt due diligence ordning. Dermed skal ejeren kunne redegøre for, at han har overholdt relevant lovgivning, da han fældede træet, og at denne lovgivning er kommunikeret til medarbejdere og entreprenører.

Endvidere skal ejeren kunne vise, hvilke træarter indgår i det solgte træ og med hvilken mængde.

Vi påpegede overfor Naturstyrelsen, at der burde være mulighed for at definere træarter som blandet løv eller blandet nål i visse situationer, fx ved salg af brænde og flis. Styrelsen har lovet at se på, om dette er muligt i forhold til tømmerforordningens krav.

Forordningen og vejledningen anvender begreber som risikovurdering og risikominimering uden at definere disse nærmere. Det er vigtigt at de to begreber beskrives nærmere og eventuelt følges op med eksempler.

 

Kontrol

EUTR og dermed kravet om en due diligence ordning trådte som nævnt i kraft allerede i 2013. Det er et krav i forordningen at den ansvarlige myndighed laver stikprøvekontrol af om forordningen overholdes. Naturstyrelsen har oplyst, at der i perioden 3. marts 2013 til 19. august 2015 er gennemført 44 EUTR-tilsyn hos danske virksomheder, som importerer og indfortolder træ og træprodukter i Danmark omfattet af tømmerforordningen.

Tilsvarende vil Naturstyrelsen kunne udtage danske skovejere til tilsyn, som bringer træ i omsætning på EU’s marked i første omsætningsled. Det er Naturstyrelsens vurdering, at der kun sjældent sker lovbrud i de danske skove, og at skovejerne generelt efterlever lovgivningen. I dag sker der i Naturstyrelsen allerede en koordination mellem sagerne omfattet af skovloven og EUTR.

Vejledning til skovejere med liste over relevant lovgivning forventes at blive sendt i høring i løbet af efteråret. Når den er endeligt klar, vil Naturstyrelsen gennemføre en oplysningskampagne overfor skovejerne.

 

Læs mere

Her kan du læse henholdsvis tømmerforordningen og den danske tømmerlov.