Tørke og skovtilskud

Har du fået tilskud til skovrejsning eller småbeplantninger/læhegn, skal du i nogle tilfælde være opmærksom på at sommerens tørke og udgåede træer kan få betydning for om du opfylder kravene.

Sommerens tørke har mange steder været hård ved nyplantede arealer og mange steder vil der blive behov for efterbedringer, hvis bevoksningerne skal lykkes.

Hvis du har fået tilskud til enten skovrejsning eller etablering af læhegn/småbiotoper kan der være visse forholdsregler du skal være opmærksom på, for fortsat at opfylde betingelserne for tilskuddet.

Det gælder primært tilsagn fra 2015 og tidligere.

Fælles for alle skovrejsningsprojekter, hvor der endnu ikke er gået fem år fra sidste udbetaling, gælder:

Du skal sikre, at du opretholder investeringen i mindst 5 år efter udbetaling af sidste rate. Det er den periode, hvor Miljøstyrelsen fortsat kan kontrollere, at du opfylder betingelserne.

Har du fx fået tilsagn om tilskud til at etablere løvskov på et bestemt areal, skal der fortsat være løvskov på arealet. Du kan altså ikke plante efter med nåletræer i en løvtræsbevoksning, hvis andelen af nåletræer ender med at overstige 25 % af plantetallet.

Er bevoksningen helt fejlslagen og du ønsker at genetablere – fx ved at pløje arealet op og gentilpante det – skal du gentilplante arealet med de rigtige arter, for at investeringen er fastholdt.

Husk at der altid pålægges fredskovspligt på skovrejsningsarealer med tilskud. Det betyder at skovlovens regler om at arealet skal holdes bevoksede med træer, der danner, eller med tiden vil danne, sluttet skov af højstammede træer. Det kan derfor blive nødvendigt at plante arealerne efter.

For projekter med tilsagn om tilskud til skovrejsning fra 2016-2018 eller den nye læhegnsordning med udbetaling i én rate gælder:

Plantedød medfører som udgangspunkt ingen konsekvenser for dit tilskud.

Ved kontrol tæller alle planter med – levende som døde.

For projekter med tilsagn om tilskud til skovrejsning fra 2015 eller tidligere med udbetaling i to rater:

Her kan plantedød have konsekvenser for dit tilskud. Der er tre mulige scenarier:

  • Du har anmodet om udbetaling af første rate: Forud for udbetaling tjekkes at der er etableret bevoksning på projekt arealet og at der er anvendt de rette træarter, men plantetallet opgøres ikke. Plantedød som følge af tørken, får ikke konsekvenser for 1. rate af dit tilskud.
  • Du har anmodet om udbetaling af anden rate, men endnu ikke modtaget det: For at få udbetalt anden rate skal der være det krævede antal levende planter og de skal være i god vækst på tidspunktet for indsendelse af anmodningen. Her vil alle plantede træer med i plantetal opgørelsen ved besigtigelse eller kontrol, også dem, der måtte være døde som følge af tørken. Findes det krævede antal plantede træer, levende eller døde, får det ikke konsekvenser for 2. rate af dit tilskud.
  •  Du har endnu ikke anmodet om udbetaling af anden rate: Her kan det være nødvendigt at efterbedre arealer for at opfylde kravet til antal planter eller alternativt reducere det areal, du anmoder om udbetaling af tilskud til. Vælger du det sidste medfører det ikke sanktioner eller krav om tilbagebetaling i forhold til den allerede udbetalte 1. rate.

 

Download

Læs mere i Miljøstyrelsens notat: Opgørelse af plantetal ved besigtigelse og kontrol af projekter med tilskud til privat skovrejsning efter sommertørken 2018: