Træ i byggeriet version 2.0

Der er mange fordele ved at bruge mere træ i byggeriet bl.a. i forbindelse med klimaudfordringen. Det kræver, at flere regler ændres, og at hjælpeværktøj moderniseres. Læs lederen fra Skoven 12, 2019.

Byggeriets CO2-aftryk kan nedsættes betydeligt ved anvendelse af træ. (Foto fra opførelse af Skademosen i Roskilde).

Byggeriets CO2-aftryk kan nedsættes betydeligt ved anvendelse af træ. (Foto fra opførelse af Skademosen i Roskilde).

Det er glædeligt at mange igen har fået øjnene op for træs fortræffeligheder. Stadigt flere taler om at der skal bygges meget mere i træ.

Helt aktuelt er det klimaudfordringen og træets gode egenskaber til at lagre CO2, der gør det indlysende at bygge med træ. Men også kortere byggetider og muligheden for at genbruge træet efter endt funktion i byggeriet er store plusser.

Nutidens huse, hvor træ ikke er prioriteret, har større CO2-udledning ved opførelsen end den samlede udledning gennem drift i 120 år, så det er bestemt et relevant sted at sætte ind. Samlet set kommer 39% af verdens CO2-udledning fra byggeri. Opføres bygninger i træ kan udledningen sænkes mellem 50 og 75 %.

Folketingets Boligudvalg nedsatte i oktober et underudvalg, der skal afdække muligheder og udfordringer for at få mere træ ind i dansk byggeri. Vi fremsender et notat til udvalget, hvor vi gentager det forslag, som vi sendte til den nyudnævnte boligminister Kaare Dybvad. Det er en samlet plan for at fremme anvendelse af træ ved at stille krav til bygningers klimabelastning og ved at fjerne barrierer for anvendelse af træ.

Mere klimavenligt byggeri

Der er helt generelt et behov for at gentænke kravene til byggeri, så fremtidens bygninger bliver mere klimavenlige.

Der bør stilles krav til en minimumsbinding af CO2 i bygninger samt et maksimum for CO2-belastning per m2 eller m3. Det bør ligeledes overvejes at stille krav til at en bygning kan skilles ad igen med henblik på genbrug af materialer.

Regler som disse vil ikke specifikt kræve træ, men det vil blive lettere at opfylde, hvis der indgår træ i byggeriet. På den måde vil træbyggeri bliver fremmet.

Udfordringer med nuværende regler

Der er nogle regler, som besværliggør byggeri med træ i Danmark.

– Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en eksempelsamling om brandsikring af byggeri. For træbyggeri går eksempelsamlingen indtil videre kun til 4-etagers bygninger, mens der for betonbyggeri er eksempler op til 16 etager. Det indebærer at træbyggeri over 4 etager kræver mere branddokumentation. Det er både dyrt og besværligt at fremskaffe, og derfor bygges mest med beton.

– Grænseværdier for de danske lydkrav er forskellige fra vores træ-nabolande. Derfor kan nabolandenes byggetekniske systemer og produkter ikke kopieres til danske byggerier. De skal udvikles fra bunden, og det medfører igen en ekstra omkostning for dem der ønsker at bygge i træ. Vores nordiske naboer har bygget i generationer i træ og kender grænseværdierne allerede.

– Der mangler uddannelse og viden om træ i byggeri. På uddannelsesinstitutionernes er der et meget begrænset udbud af fag, hvor viden om træ indgår. Eksempelvis undervises civilingeniører slet ikke i beregning af trækonstruktioner.

– Det fælles regneværktøj LCAbyg, der beregner et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug er ikke opdateret og tilgodeser ikke fordelene ved brug af træ. Denne systemfejl betyder at byggematerialer af træ opnår en relativt dårligere miljøvurdering end andre materialer. Statens Byggeforskningsinstitut er dog ved at korrigere værktøjets utilstrækkelighed i forhold til livscyklus og beregningsperiode, men der er stadig behov for politisk fokus og midler til LCAbyg.

Set i en klimasammenhæng er der et stort potentiale i mere træbyggeri. Huse af træ boomer i Sverige og Norge, og i storbyer som London, Vancouver, Paris og Wien skyder enorme højhuse op med træ i den bærende konstruktion. Byggeriets parter i disse lande finder stadig nye og mere moderne metoder og byggesystemer, hvor træ indgår. Den udvikling mangler i Danmark, fordi vi endnu ikke har fået fjernet unødvendige barrierer, som begrænser anvendelsen af træ.

Vi ser frem til at udvalget kommer gode løsninger, så træ igen bliver et oplagt byggemateriale, når der skal bygges i Danmark. Den udvikling er helt afgørende for at nå Danmarks klimamål.

Læs mere i Skoven 12, 2019: En række artikler om anvendelse af træ i byggeri side 425-429 og side 440-444.