Træ kan give mere grøn gas i energiforsyningen

Danmark skal fremover kunne klare sig uden russisk gas, og en af vejene dertil er mere grøn gas i forsyning. Og her kan træ fra de danske skove spille en afgørende rolle: Grøn gas kan komme til at udgøre op mod 100 procent af det nuværende gasforbrug ved brug af pyrolyse – en teknologi, der lige nu er stort fokus på, og som snart er moden til at tage i brug.

”Danmark kan mere”. Sådan lød budskabet, da regeringen i april på baggrund af krigen i Ukraine præsenterede en plan for, hvordan vi hurtigst muligt kan blive fri for russisk gas i energiforsyningen. Og problemstillingen er ikke blevet mindre aktuel af, at Rusland efterfølgende har lukket for gassen til Danmark og andre europæiske lande, og at Danmark nu har øget kriseniveauet og erklæret såkaldt early warning på gas på baggrund af den seneste tids reduktion i gasflowet fra Rusland til det europæiske marked.

Løsningen er ifølge regeringen øget tempo i den grønne omstilling – mere grøn strøm og gas, hurtig udfasning af gasfyr og udrulning af den grønne fjernvarme senest i 2028 – og i den netop annoncerede aftale om en ny grøn fond fremgår pyrolyse som en af de teknologier, der skal investeres i.

Og her kommer træ ind i billedet, for ikke alene kan Danmark mere – det kan skovene også. Med pyrolyse kan træflis fra de danske skove i samspil med eksisterende biogasanlæg tredoble produktionen af metan. I øjeblikket udgør biogas ca. 27 procent af det samlede gasforbrug, men inddrages træflis og andre restfraktioner som gyllefibre, slam fra rensningsanlæg og halm, kan den samlede produktion af grøn gas løftes til op mod 100 procent af det nuværende gasforbrug.

Pyrolyse af træflis og restfibre

Columbusægget til en stigning i brug af grøn gas er en bedre udnyttelse af det biologiske materiales energiindhold, som kan ske ved at koble et såkaldt pyrolyseanlæg til biogasanlægget. Pyrolyse er en proces, hvor opvarmning uden tilstedeværelse af ilt spalter stoffer til små molekyler. Ved opvarmning af fiberfraktionen fra biogasanlægget sammen med træflisen opnås dermed endnu en gasudvinding.

Dertil kommer, at anlægget også kan udnytte sol- og vindenergi. Brint fremstillet ved elektrolyse med den grønne strøm kan sættes sammen med restkulstofforbindelser fra de to gasprocesser og øge gasproduktionen betydeligt.

Desuden kan den overskudsvarme, pyrolyseprocessen genererer, udnyttes til at holde biogastanken på korrekt temperatur og derved optimere de biologiske processer. Varmen kan også udnyttes til opgraderingsprocessen fra biogas til gas af naturgaskvalitet – bioSNG.

Med pyrolyseanlæg koblet til biogasanlæggene og udnyttelse af træflis og andre typer restbiomasse kan vi opnå et samlet grønt gasudbytte, der i løbet af en kortere årrække fuldstændig kan erstatte naturgassen i gasnettet.

Gas forsat en vigtig energibærer

Og gas har vi forsat brug for. Fjernvarmen kan ikke nå ud til alle husstande, og individuelle varmepumper er ikke for alle hustyper. Dertil kommer, at vi har gjort en kæmpe infrastrukturinvestering i gasnettet, som der er god fornuft i fortsat at udnytte.

Fremtidens energisystem skal stå på mange ben, som skal supplere hinanden. På den måde opnår vi både en høj energiproduktion og forsyningsstabilitet hen over året. Samtidig bliver vi endnu bedre til det, vi er gode til i forvejen – nemlig at håndtere og udnytte biomasserestfraktioner og producere grøn gas.

Teknologierne er under udvikling og tæt på kommercielt niveau. Både den grønne gas og know how’et kan eksporteres til resten af Europa og understøtte kontinentets vej væk fra russisk gas.

Det pyrolysekoblede biogasanlæg kan i tillæg forbedre næringsstofrecirkulation til markerne. Den kombinerede proces resulterer nemlig i, at næringsstofferne separeres og kan udbringes dér, hvor der er behov – en nøgle til en bæredygtig recirkulering af næringsstoffer.

Pyrolyseprocessen danner desuden biokul, som nedmuldet i dyrkningsjorden giver en forbedret jordstruktur, bedre fastholdelse af næringsstofferne samt et varigt kulstoflager.

Kort sagt er der massevis af grunde til, at vi bør udnytte træflis og andre restbiomasser til at øge mængden af grøn gas i gasnettet og gøre gasforbruget 100 procent grønt.