Træets Arbejdsgivere kritiserer også skovpolitikken

Træets Arbejdsgivere har skrevet til miljøminister Troels Lund Poulsen at bortfaldet af tilskuddene til produktudvikling, produktionsafgiftsfonden og skovbrugets konsulentvirksomhed er kortsigtet og skadeligt.

Træets Arbejdsgivere har skrevet til miljøminister Troels Lund Poulsen at bortfaldet af tilskuddene til produktudvikling, produktionsafgiftsfonden og skovbrugets konsulentvirksomhed er kortsigtet og skadeligt.

Brevets fulde ordlyd:

Åbent brev til Miljøministeren om Finanslovsforligets konsekvenser for udvikling af branchen og naturnær skovdrift

Kære miljøminister Troels Lund Poulsen

Træets Arbejdsgivere (TA) finder, at Finanslovsforliget og bortfaldet af tilskuddene til:

  • produktudvikling
  • produktionsafgiftsfonden
  • skovbrugets konsulentvirksomhed

er udtryk for en kortsigtet og direkte skadelig politik for træsektoren.

Forliget forringer branchens langsigtede muligheder for en bæredygtig udvikling – såvel biologisk som økonomisk. Kravene og udfordringerne til en bæredygtig udvikling af skovene, og træ- og møbelindustrien, har samtidig aldrig været større. Og her spiller alle tre ordninger en vigtig og ganske central rolle.

Som chef for de danske statsskove og dermed for Skov- og Naturstyrelsen, er du således chef for driften af 25-30 % af alle de danske skove. I burde være de første til at vide, at benyttelsen af træ – som et fornybart og miljøvenligt råstof – er afhængigt af, at der til stadighed forskes i og udvikles nye metoder for anvendelsen af træ.

Beslutningen om at fjerne statstilskuddene til produktudvikling, produktionsafgiftsfonden og skovbrugets konsulentvirksomhed er i sig selv stærkt bekymrende og – set i lyset af omlægningen af skovdriften i skovene til naturnær skovdrift – direkte kritisabel og ufornuftig.

Omlægning til naturnær skovdrift er en af de største omlægninger af skovdriften, vi har set i Danmark de sidste par hundrede år. Omlægningen kræver faglig dygtig arbejdskraft og ekspertise. Formålet med omlægningen er, at sikre træproduktion af høj kvalitet og give publikumsvenlige skove. Man skal således optimere skovens produktion samtidig med, at vi beskytter naturen og skovens mangfoldighed.

Men vi opnår ikke disse mål ved at fjerne ordninger, der specifikt fremmer bæredygtige udvikling. Det er også i direkte modstrid med Nordisk Ministerråds Selfoss deklaration.

Vi opnår heller ikke kombinationen af høj produktivitet og publikumsvenlige skove, ved at lade de danske skove udvikle sig til vildtvoksende naturskove, som man kan fristes til at tro, er Skov- og Naturstyrelsens holdning til begrebet naturnær skov. Ved naturnær skovdrift skal man både vedligeholde og forbedre skovens produktionsevne, samt biodiversiteten og naturen.

Skov- og Naturstyrelsen er i gang med at nedprioritere træproduktionen ved, så at sige, at vende ryggen til skoven og lade den passe sig selv. Der arbejdes ensidigt med at skabe naturoplevelser og stort set ikke for at producere træ. ”Rigtig” naturnær skovdrift kan sikre højt og stort produktivt udbytte af skovene, samtidig med at skovene er publikumsvenlige. Men begge hensyn kræver indsigt og ressourcer.

Ingen andre erhverv kunne drømme om at anvende en strategi for udvikling af deres erhverv ved at skære alle bestående udviklingsordninger væk, samt lade værdier og naturlige ressourcer forfalde.

Ved at lade naturen og skovene passe sig selv – og fjerne udviklingsordningerne – tabes værdifuld viden til skade for de danske skove og for det danske samfund.

Det er langt fra optimalt og et helt unødvendigt spild af samfundets ressourcer. Set i et klima- og energiperspektiv, er det også ret uforståeligt.

Vi skal ikke stoppe med at forske og udvikle den danske skov, ej heller lade skovene og naturen passe sig selv.

Med venlig hilsen

Henrik Thorlacius-Ussing
Formand for Træets Arbejdsgivere