Transport- og bygningsministeren ser på træ i byggeriet

På et møde med Skovforeningen har ministeren bekræftet, at træ er et godt materiale, som samfundet bør bruge mere af. Ministeriet analyserer muligheder, effekter og barrierer ved øget brug af træ i byggeriet. Analysen er klar til december.

Skovforeningen mødte trafik- og bygningsministeren 29. september 2015. Som tidligere miljøminister kender Hans Christian Schmidt allerede både sektoren og den tilhørende lovgivning.

 

Brug løs af bæredygtigt producerede træprodukter

Ministeriet er i gang med at analysere muligheder, effekter og barrierer ved øget brug af træ i byggeriet. Analysen bliver færdig i december 2015. Skovforeningen opfordrede til, at analysen følges op af et træbyggeprogram.

Det ville ministeren ikke love på forhånd, men han ønsker størst mulig frihed for befolkningen til  at vælge byggematerialer: Hvis der er uhensigtsmæssigheder i lovgivningen, som ubegrundet diskvalificerer brugen af træ, vil han medvirke til at rydde forhindringerne af vejen.

Ministeren gav samtidig udtryk for at træ er et godt og smukt materiale som samfundet skal bruge mere af, og der er brug for at få korrigeret fejlopfattelsen af at hugst af bæredygtigt produceret træ er skadeligt for skovene og naturen.

Det glæder Skovforeningen. Intelligent brug af træprodukter til CO2-lagring inden produkterne til slut udnyttes til energi, er samtidig godt for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Skovforeningen vil fortsat arbejde for  at regeringen beslutter et program til fremme af træ i byggeriet til erstatning af mere miljøbelastende materialer. Et program bør blandt andet omfatte:

  • Forskning og udvikling i brug af træ i byggeriet og i nye produkter. Forskning i den medfølgende CO2-gevinst ved lagring og substitution samt udvikling af metoder til indregning af CO2 lagring i træprodukter.
  • Mere og bedre uddannelse af ingeniører, arkitekter og designere i brug af træ.
  • Formidling af træets fordele for miljø og klima til hele befolkningen.

 

Trafikplanlægning skal også tage skov- og naturhensyn

Skovforeningen fremhævede et kommende Sydsjællandsk motorvejsprojekt som eksempel på at den overordnede trafikplanlægning skal tage hensyn til væsentlige skov- og naturinteresser:

Mange private lodsejere har i det konkrete område opgivet landbrugsjord, stoppet dræning, fjernet trævækst, omlagt skov, omlagt vandløb, modelleret landskabet, genslynget åer, genoprettet søer og indgået fredningsaftaler. Området er nu en af Sjællands bedste fuglelokaliteter. Det er udpeget fuglebeskyttelses- og Natura 2000-område i henhold til EU’s habitatdirektiv. Det er den slags værdier som man laver nationalparker af i Danmark.

Skovforeningen jubler når danske politikere erklærer at beskyttelse og udvikling af natur på privat jord skal ske gennem frivillighed og samarbejde. Men nu vil en stribe politikere i Folketinget og Næstved Kommune imidlertid  anlægge en motorvej der vil ødelægge rigtig mange af de opnåede naturgevinster.

Det giver slet ingen mening at kassere de opnåede resultater ved at anlægge en motorvej her. Det er samtidig svært at forestille sig noget mere ødelæggende for fremtidige samarbejder.

Skovforeningen erkender at der, uanset valg af placering, vil opstå konflikter. Men vi opfordrede ministeren til at finde en motorvejsplacering der hverken ødelægger skovene, naturen eller lodsejeres motivation for samarbejde med politikere om mere natur i det hele taget.

Ministeren lovede, hvis der etableres en motorvej fra Næstved til Rønnede, at den valgte placering vil blive grundigt belyst og begrundet.