Typograf-situationen august 2006: Se på randene

De høje temperaturer i juli begunstigede typografernes udvikling.

Temperaturens indflydelse på typografernes udvikling

De høje temperaturer i juli begunstigede typografernes udvikling. Som tidligere omtalt fandt forårsflyvningen sted i perioden 5.-14. maj og 4. -15. juni. Hvor der lå stormfald med rodvæltere, var der rigeligt, let tilgængeligt ynglemateriale og konkurrencen mellem larverne om pladsen var ringe.

Undersøgelse af udviklingen hos billerne i gangsystemerne sammenholdt med fangster i feromonfælder viser, at den nye generation startede flyvningen fra starten af juli samtidig med det varme vejr.

Den nye generations flyvning har strakt sig over hele juli måned

Ved en gennemgang af ca. 1.000 træer i stormfaldsrande på seks distrikter – hovedsagelig i Jylland – midt i august har det vist sig, at den nye generations flyvning har strakt sig over hele den varme juli måned. Der kan nu findes alle udviklingstrin under barken: Voksne forældrebiller, som lige har startet gangsystemet, æg, larver, pupper og lyse voksne biller fra den nye generation.

Billernes angreb på stående træer

De stormfældede træer fra januar 2005 udgjorde i juli ikke længere friskt, velegnet ynglemateriale – uanset god rodkontakt. Så da den nye generation fløj ud, har billerne prøvet kræfter med de stående, levende træer. Det er nogle steder lykkedes dem at overvinde træernes forsvar og etablere sig. Angrebne træer er ved gennemgangen fundet i 1-5 rækker fra randen.

Træerne står på nuværende tidspunkt stadig med frisk grøn krone, og angrebene afsløres kun af indboringshullerne samt af, at der er fyldt med yngel under barken (se billederne).

Begrænset angreb

Opformeringen synes at have været begrænset. På de få steder, hvor der kunne findes et angreb på stående randtræer efter flyvningen i maj-juni, er dette nu blevet til 3-4 angrebne stående træer i august. Det er i sig selv en beskeden opformeringsfaktor (hver hun lægger 60-90 æg), som hænger sammen med, at rødgranerne – selv randtræerne – inden tørken og varmen i juli var i en generelt god sundhedstilstand. Det har derfor krævet en stor angrebstæthed af typograferne at overvinde træet (jævnfør strategien, ”Effektiv håndtering af typograf-problemet”).

Frist for fjernelse af angrebne træer er før 1. maj 2007

Vi er nu så langt henne i typografernes normale flyveperiode, at det ikke må forventes, at de typografer, der ligger som yngel og unge voksne biller under barken vil flyve ud i år. De vil dog antagelig alle udvikles til voksne biller, der kan klare overvintringen under barken. Nogle vil dog eventuelt trække ud til overvintring i skovbunden.

Angrebne træer vil derfor med fordel kunne skoves og fjernes hele efteråret og vinteren. Husk, at fristen for fjernelse af angrebne træer er før 1. maj 2007. Der er derfor relativt god tid til at foretage saneringshugster. Typografangrebne stammer kan misfarves af blåsplintsvampe, men dette forringer ikke træets styrkeegenskaber.

Kontrollér træerne

De typograf-angrebne træer står endnu med grøn krone. Angreb opdages ved at kikke efter indboringshuller i barken og gangsystemer under barken (foto: Hans Peter Ravn).

Hvis man vil kontrollere, om man har angreb i randene, bør man koncentrere indsatsen om sydvest-vendte rande. Størst risiko er der naturligvis på arealer, hvor der allerede inden stormfaldet forekom typografer. Kontrollér træer med grøn krone for indboringshuller. De tørre træer uden bark udgør ingen risiko i denne sammenhæng.

Konklusion

Varmen og tørken i juli har været gunstig for typograferne.

Der er lokalt sket en opformering på det liggende træ fra stormfaldet og efterfølgende angreb på stående, levende træer. Disse angreb forekommer især, hvor det liggende ynglemateriale slap op i juli. Typograferne kan bekæmpes ved at fælde og fjerne de angrebne træer inden udflyvningen næste år i maj.