Typograf situationen juni 2006

Flyvningen af barkbillen typograf er blevet fulgt i feromonfælder på to lokaliteter henholdsvis i Midtjylland og i Nordøstsjælland.

Flyvningen af barkbillen

Flyvningen af barkbillen typograf er blevet fulgt i feromonfælder på to lokaliteter henholdsvis i Midtjylland og i Nordøstsjælland. Fangstdiagrammet viser, at den første flyvning blev fremkaldt af varmen et par dage inde i maj. Efter 14. maj faldt temperaturen atter og flyvningen ophørte stort set indtil en uge ind i juni.

Forårsflyvningen er delt i to omgange

Undersøgelse af de fangede biller og af udviklingen af barkbillernes gangsystemer viser, at forårsflyvningen er blevet delt op i to omgange: 5.-14. maj og 4. – 15. juni. Midt i juni var der endnu kun æg og første- og andet-stadielarver i gangsystemerne. Desuden er forældrebillerne fra flyvningen i begyndelsen af maj endnu i gang med at udvide gangsystemerne. På trods af den relativt tidlige start på flyvningen har den kolde periode fra midten af maj forsinket udviklingshastigheden således at barkbillerne samlet set er noget bagud i forhold til et gennemsnitligt sæsonforløb.

Angreb på stående træer

Situationen med angreb på stående træer i nyeksponerede rande er blevet undersøgt på seks lokaliteter i Jylland og på Sjælland. Vurderingen af situationen er, at de stående træers sundhedstilstand generelt er så god, at selv hvor der har forekommet relativt store tætheder af overvintrende typografer, har disse måttet finde frem til endnu uudnyttede rodvæltere med frisk bark. Ved en gennemgang af ca. 1.000 randtræer blev der kun fundet 4 træer med vellykkede angreb – én rødgran og tre sitkagran. Disse stod alle i det varmeste hjørne af stormfaldshullerne (NØ-hjørnet).

Angrebene virker tynde

Rodvæltere af rødgran er i stort omfang blevet udnyttet som ynglemateriale under forårsflyvningen, men angrebene virker tynde. Den ringe konkurrence om pladsen bestyrker indtrykket af typografernes relativt lave populationsniveau.

Forårsflyvningen er slut

I de allerseneste dage har det sat ind med rigtig varmt vejr – op til 30 grader. Flyvningen er dog aftaget, hvilket indikerer, at forårsflyvningen endelig er slut.