Typograf-situationen omkring 1. august 2007

Vejret har forsinket den nye generations flyvning. De fleste biller ligger stadig klar under barken, og de vil flyve med det varme vejr i den kommende uge. Naturlige fjender og træernes gode modstandsevne har begrænset opformeringen af typografen.

Vejret har forsinket den ny generations flyvning. De fleste biller ligger stadig klar under barken, og de vil flyve med det varme vejr i den kommende uge. Naturlige fjender og træernes gode modstandsevne har begrænset opformeringen af typografen.

Flyvning og udvikling

Udviklingshastigheden af typograf er forløbet som forventet i den sidste 1½ måned.

Gennemsnitstemperaturen var i juni og juli – tro det eller ej – over normalen, men blæst og regn har i stort omfang forhindret den nye generations flyvning.

I feromonfælder i Rude Skov (Nordsjælland) er registreret at selvom vi havde en tidlig start med relativt høje fangsttal i april, indtraf den mest massive flyvning af den overvintrende generation først i de to sidste uger af maj og den første del af juni.

I Jylland, hvor tre sæt feromonfælder registrer flyvningen, er billedet stort set det samme, dog med en relativt større flyvning i april. Det skyldes antagelig, at Jylland havde lidt varmere maksimumtemperaturer i det tidlige forår.

Den nye generation er stadig undervejs

Fra omkring Sankt Hans begyndte de første biller af den nye generation at optræde i feromonfælderne; men det var først midt i juli at de dominerede. Lige nu ligger de fleste stadig under barken og venter på godt flyvevejr.

Opformeringen har mødt naturlige fjender

Undersøgelser såvel i Jylland som på Sjælland har vist, at produktionen af afkom i perioden april-maj til juli har været mindre end forventet. Sidste år så vi den normale opformeringsfaktor på 4-5 mellem forårs- og sommerangrebets omfang. Dette forventes ikke i år.

Naturlige fjender har gjort et usædvanligt stort indhug i bestanden af typografer. Under barken ses ofte en parasitering på over 50%. Normalt optræder de naturlige fjender talrigt fra det andet år efter stormfald, men dels har den ekstremt kølige og fugtige sommer 2005 nok forhalet denne proces, dels har det lange varme efterår 2006 givet rigtig gode forhold for parasitterne. I hvert fald kan man nu se den naturlige regulering gøre sig kraftigt gældende.

Træernes generelt gode tilstand holder også angrebene nede

Et andet forhold, der dæmper typografernes udvikling, er at let tilgængeligt ynglemateriale i form af rodvæltere og knækkede træer med frisk bark ikke længere er til stede. De skal derfor prøve kræfter med de stående friske træer. Og på grund af den mildt sagt rigelige vandtilførsel er rødgranernes sundhedstilstand overordentlig god. Det kræver derfor et samtidigt angreb af et meget stort antal biller at overvinde træernes harpiksforsvar.

Ved en gennemgang 19.-20. juli kunne det derfor flere steder observeres, at træer havde afvist typografangreb. Når stor angrebstæthed er nødvendig for at overvinde træet, bliver konkurrencen mellem afkommet også stor, og produktionen derfor mindre. Når der nu efterhånden kun er stående, friske træer tilbage, vil angrebene på stående skov derfor aftage.

Modforholdsregler

Som omtalt i juni-orienteringen kunne placering af feromon på stående, levende træer være et udmærket alternativ, hvor det ikke lod sig gøre at transportere angrebne træer ud før sommerferien.

Hvor denne metode er anvendt, er det lykkedes at holde de ny angreb begrænset til lokaliteten. Man har derfor nu ikke vanskeligt ved at lokalisere de aktive angreb, og eliminere dem. Den megen nedbør gør, at de træer, der blev angrebet og dræbt i maj, endnu står med grøn krone, og hvis angrebne træer ikke blev lokaliseret og markeret i juni, er lokaliseringen nu vanskeligere, da regnen for længst har vasket boresmuldet bort. Man har derfor kun indboringshullerne at gå efter ved lokalisering af angrebne træer.

Husk dog, at der er størst sandsynlighed for at angrebene er placeret i nyeksponerede syd- og vestvendte randtræer.

Prognose

Selvom vi i adskillige uger har haft en væsentlig del af den ny generation af typografer liggende klar til udflyvning, har hver dag, der er gået med blæst og regn betydet, at risikoen for typograf-epidemi er mindsket – både på kort sigt og på længere sigt.

Der forventes nu en uges tid med varmt vejr og ringe vind. Det vil givetvis få en stor del af de resterende biller på vingerne. Vi ved ikke, om det betyder et mere permanent vejrskifte, og der indtræder en ”indian summer” med høje temperaturer som sidste efterår.

Hvis dette ikke sker, kan vi håbe på, at den sene flyvning af den ny generation vil resultere i, at der vil være en stor andel larver og pupper når vinteren indtræder. Hvis vinteren bliver som normalt, vil disse gå til, og udgangspunktet i 2008 derfor blive en meget lav typograf-risiko.

Udviklingen vil blive fulgt og løbende afrapporteret.

Anbefalingen

Selvom sommeren har været for træerne og mod typograferne anbefales det stadig at finde og fjerne angrebne træer.

At hovedparten af den ny generations flyvning først har fundet sted i sidste halvdel af juli og starten af august medfører, at der må forventes at være frist indtil udgangen af september for udtransport af angrebne stammer, før typograferne kan begynde at trække ud til overvintring i skovbunden.