Udlægning af randzoner

FødevareErhverv har lavet en nyhed om randzoner, der beskriver hvordan randzonerne skal udlægges samt hvilke ansvarsområder de forskellige myndigheder har.

FødevareErhverv har lavet en nyhed om randzoner, der beskriver hvordan randzonerne skal udlægges samt hvilke ansvarsområder de forskellige myndigheder har.

Vær opmærksom på at nyhedens formulering er lidt uklar, idet der står, at der skal udlægges randzoner omkring alle åbne vandløb samt søer større end 100 m².

Det er dog stadig sådan, at forbuddet mod gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning ikke er gældende for arealer der anvendes til skov, have, park eller lignende jf. Lov om randzones §1, stk. 2.

§ 1. For alle åbne vandløb i landzone og for søer med et overfladeareal på mere end 100 m2 i landzone gælder, at der efter reglerne i denne lov i en randzone på indtil 10 m fra bredden ikke må foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning.
Stk. 2. Forbuddene i stk. 1 gælder ikke for arealer, der anvendes til skov, have, park el.lign.

Vær også opmærksom på, at det vejledende kort som omtales i nyheden er et topografisk kort over vandløb og søer, som ikke forholder sig til om arealer er undtaget lov om randzone jf. lovens §1, stk. 2.