Undgå ballade om grøfterne

Hvis kommunen kræver manuel vedligeholdelse af skovgrøfter, er det som regel i den bedste mening - men unødvendigt og uden lovgrundlag. Tal med kommunen og også gerne med Skovforeningen om det.

Oprensning af grøfter i skov kan være kontroversielt. Men oprensninger er også helt almindelige og nødvendige på mange arealer hvis der skal produceres træ. Og i et fremtidigt klima med mere og kraftigere nedbør vil behovet for oprensninger sandsynligvis vokse.

Derfor bør både skovejere og kommuner være opmærksomme på en række fakta:

Det kan se brutalt ud når en skovgrøft lige er blevet oprenset med maskine. Synet får nogle kommuner til at meddele skovejeren at oprensningen er ulovlig og burde være sket manuelt.

Men ingen lov kræver manuel oprensning, og det ville være at skyde gråspurve med kanoner:

  • I løbet af meget kort tid (typisk i det følgende forår) ser de fleste maskinoprensede grøfter helt normale ud igen.
  • Skovgrøfter oprenses betydeligt sjældnere (typisk hvert 10.-30. år) end andre grøfter, fx i det åbne land.
  • Manuel oprensning af skovgrøfter er økonomisk helt urealistisk. Det ville umuliggøre at ejeren kan opfylde vandløbslovens krav.

De fleste grøfter er omfattet af vandløbsloven som kræver at en lodsejer skal aftage og videreføre vand fra ovenfor liggende ejendomme. Det kræver vedligeholdelse, det vil sige oprensning med varierende tidsintervaller. Vedligeholdelsen skal ske så det enkelte vandløbs skikkelse og vandførings­evne ikke ændres.

Der er intet krav om manuel vedligeholdelse. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om vandløbenes vedligeholdelse og om myndighedernes sagsbehandling, men det er ikke sket.

Grøfter kan også være omfattet af Naturbeskyttelsesloven hvor § 3 siger at ”der må ikke foretages ændring i tilstanden af (…) vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb”.

Altså: Sædvanlig vedligeholdelse af grøfter er lovlig. Det er når:

  • forløbet af grøften ikke ændres, fx udrettes.
  • bunden ikke udgraves til større dybere end grøften oprindelig er etableret med.
  • beskyttede vådområder ikke afvandes.
  • skråningsanlæg og lignende ikke ændres væsentligt.

Især i områder med meget grus og sten kan oprensninger i kommunernes øjne se hårdhændede ud fordi man fjerner mange sten der i årenes løb er trillet fra siderne ned i grøften. Men det betyder ikke nødvendigvis at oprensningen har været hårdhændet. Det er således umuligt at fjerne blade, sedimenter, grus og grene mellem de nedfaldne sten uden også at fjerne stenene selv fra bunden. Inden næste oprensning vil sten igen være trillet fra brinkerne ned i grøften.

Derfor: Hvis kommunen kræver manuel vedligeholdelse af skovgrøfter, er det som regel i den bedste mening – men unødvendigt og uden lovgrundlag. Tal med kommunen og også gerne med Skovforeningen om det.