Unødvendigt bureaukrati for skovejere i udkast til ny bekendtgørelse

Udkast til ny bekendtgørelse om sprøjtejournal indeholder en uforståelig indberetningspligt for skovejere, som vil være tvunget til at lave en masse irrelevante nulindberetninger omkring brug af sprøjtemidler på deres arealer. I et høringssvar understreger Dansk Skovforening derfor over for Miljøministeriet, at kravene bør justeres for at undgå unødigt bureaukrati.

Miljøministeriet ønsker med en ny bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler et samlet overblik over anvendelsen af midlerne i jordbrugserhvervet. Det skal ske ved en indberetningspligt for dyrkede arealer.

Den tankegang bakker Dansk Skovforening grundlæggende op om – men der er behov for at præcisere, hvilke skovarealer og -ejere der vil være forpligtiget til at indberette anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler. Det har Dansk Skovforening netop understreget over for ministeriet i et høringssvar, som du kan læse i sin fulde længde her.

Med kravene i udkastet til bekendtgørelsen skal alle jordbrugsbedrifter nemlig indberette forbruget af plantebeskyttelsesmidler, hvis det dyrkede areal – inklusive skovareal – er større end 10 ha. Dansk Skovforening sætter imidlertid spørgsmålstegn ved behovet for at inkludere skovbruget bredt i indberetningskravet.

Det skyldes, at anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i skovbruget generelt er meget begrænset. Det gælder især for de mange mindre skovejere: i en almindelig, dyrket skov på 10 ha anvendes typisk plantebeskyttelsesmidler hvert 10.-15. år. Desuden gælder det skovejere, der er pålagt en fredning, eller som har indgået aftale om tilskud til ekstensiv skovdrift eller udlæg til urørt skov, hvor der ikke bruges sprøjtemidler.

Et indberetningskrav vil for mange skovejeres vedkommende dermed blot betyde en masse nulindberetninger, hvilket medfører unødvendigt bureaukrati, der ikke giver værdi for hverken ejeren eller samfundet, men tværtimod spilder en masse ressourcer.

Derfor er Dansk Skovforening principielt imod de nye generelle krav og ser et behov for en mere nuanceret definition af, hvornår skovejere er indberetningspligtige.

Manglende fuldmagt til skovbrugskonsulenter

Derudover har Dansk Skovforening i høringssvaret pointeret en række praktiske udfordringer med den eksisterende indberetningspligt, herunder udfordringer med det system, der skal håndtere indberetningerne.

I øjeblikket er det kun tilpasset to IT-systemer, som er knyttet til landbruget og landbrugskonsulenterne. Det er derfor ikke muligt for skovejere at tildele fuldmagt til skovbrugskonsulenter, da skovbruget arbejder med andre IT-systemer, som ikke er kompatible med systemet i dag. Det er ikke hensigtsmæssigt for de skovejere, der anvender skovkonsulenter og ønsker hjælp til indberetningen.

Dansk Skovforening vil den kommende tid følge op på høringssvaret hos Miljøministeriet med henblik på at få løst både de principielle og praktiske udfordringer.