Vandområdeplaner 2016-2021 er offentliggjort

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde 27. juni de nye vandområdeplaner for 2016-2021.

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde 27. juni de nye vandområdeplaner for 2016-2021.

Det er en samlet plan der skal forbedre vandmiljøet i vandløb, søer, fjorde og kystvande i overensstemmelse med EU’s Vandrammedirektiv. Der er afsat 4,2 mia. kr. til indsatsen.

Disse vandløb er med

MiljøGIS viser hvilke vandløb, der som udgangspunkt er med i vandplanlægningen.

Vandområdeplanerne og det tilhørende MiljøGIS-kort er ikke bindende for lodsejerne.

Planernes funktioner

Planernes funktioner er:

  • De identificerer hvilket vand der er genstand for miljømål og indsatser
  • De beskriver kilder til næringsstofbelastning samt kilder til fysiske påvirkninger (fx rørlægning)
  • De redegør for vandmiljøovervågning og tilstandsvurderingen samt miljømålene og sammenfatter indsatsprogrammet.

Bindende miljømål og indsatser for vandmiljøet kan læses i de gældende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer .

Planernes indhold

Planerne indeholder blandt andet:

  • Et reduceret indsatsbehov i forhold til kvælstof
  • Igangsættelse af en international videnskabelig bedømmelse af det faglige grundlag for kvælstofindsatserne til brug for indfasning af målrettet regulering i 2018.

Vandrådene fortsætter

I den seneste planperiode blev etableret 23 vandråd. Vandrådene hjalp kommunerne med forslag til hvilke strækninger af vandområdeplanernes 19.000 km vandløb der skulle have indsatser for at sikre god vandkvalitet.

For at kunne løfte opgaven med at være repræsenteret i vandrådene og for at sikre arbejdets lokale forankring trak Skovforeningen på mange medlemmers frivillige arbejdskraft. Mange tak for det.

Med de nye vandområdeplaner aktiveres vandrådene igen. Skovforeningen har sammen med Landbrug & Fødevarer været kritiske overfor mængden af vandløb der indgår i vandområdeplanerne. Der er for mange kunstige og stærkt modificerede vandløb med i vandplanlægningen.

Den indsigelse er delvist taget til efterretning. De nye vandområdeplaner indeholder fortsat 19.000 km vandløb, men det er meningen at kommunerne med bistand fra vandrådene nu skal gennemgå 8.500 km af de mindre vandløb i 2017 for at bedømme om de er så stærkt modificerede at de skal udgå af vandplanerne.