Vandområdeplaner er i offentlig høring

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-21 er i seks måneders offentlig høring til den 23. juni 2015.

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-21 er i seks måneders offentlig høring til den 23. juni 2015.

Vandområdeplanerne er 2. generations vandplaner, som skal sikre reduktion af kvælstoftilførslen til vandmiljøet. Der indgår i alt ca. 19.000 km vandløb i vandområdeplanernes vandplanlægning.

Sådan undersøger du om din matrikel påvirkes

Forslag til vandområdeplanerne findes dels som tekstdokumenter (plandokumenter) og dels på et MiljøGIS-kort, som indeholder de konkrete miljømål og indsatser, der er fastlagt for de specifikke vandområder.

På MiljøGIS-kortet er det muligt at zoome ind på en specifik matrikel og undersøge, om vandområdeplanerne berører den pågældende ejendom. Gå ind på MiljøGIS-kortet, zoom ind på din ejendom, klik på et matrikelkort under “Administrative grænser” i venstre side af kortet.

Undersøg om der er nogle planlagte tiltag for fx dit vandløb ved at gennemgå listen under “Vp2 – Indsatsprogram”. Brug informationsknappen i øverste bjælke til at få mere information om den konkrete indsats. I det nye vindue kan du læse mere om tiltaget og via et link evt. afgive høringssvar.

Hvis der er tiltag, som du finder problematiske bør du benytte dig af muligheden for at afgive høringssvar.

Høringsfrist

Høringssvaret skal være modtaget i Naturstyrelsen senest den 23. juni 2015 kl. 12.00.

Der kan afgives høringssvar på to måder

  1. Via Miljøministeriets MiljøGIS-kort – hvis du ønsker at afgive høringssvar til konkrete, stedspecifikke elementer i vandområdeplanerne eller bekendtgørelserne, fx angående et miljømål eller en indsats for et specifikt vandområde. Se den tilhørende vejledning.

  2. I form af denne høringsblanket – hvis du vil afgive høringssvar til teksten i vandområdeplanerne, bestemmelserne i bekendtgørelserne eller teksten i miljørapporterne.

Læs også

Basisanalysen beskriver vandkvaliteten i åer, søer, fjorde, langs kyster og i grundvandet, og er dermed en slags tilstandsrapport for det danske vandmiljø. Det estimeres desuden heri, hvad tilstanden forventes at være i 2021. Da basisanalysen danner grundlaget for vandområdeplanernes planforslag, kan den være nyttig at læse for at opnå en dybere forståelse for vandområdeplanerne.