Vandområdeplanerne 2021-2027 afventer politisk aftale om landbrugets omstilling

Miljøminister Lea Wermelin har orienteret folketinget om, at offentliggørelse og høring af udkast til vandområdeplaner 2021-2027 er forsinket. Forsinkelsen skyldes, at landbrugets grønne omstilling ikke er forhandlet på plads.

Forventningen er, at den kommende landbrugsaftale også vil indeholde indsatser for vandmiljøet, som skal indarbejdes i vandområdeplanerne.

Vandområdeplanerne er dermed yderligere forsinket

Allerede sidste somme meddelte ministeren, at vandområdeplanerne, der skulle have været sendt i høring senest ved årsskiftet 2020/2021, var forsinkede.

De regionale vandråd, der er nedsat for at sikre interessentinddragelse og for at bidrage til vandområdeplanerne med lokalkendskab, var blevet forsinkede i deres arbejde på grund af Corona-epidemien.

Brug vandrådenes prioriteringsarbejde – også selvom vandindsatsen evt. strammes

Dansk Skovforening har fra første færd haft repræsentanter i de regionale vandråd, der nu har været nedsat tre gang som led i forberedelserne af vandplanperioderne 1, 2 og 3.

I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplaner for 2021-2027, har vandrådene arbejdet med at prioritere vandløbsindsatserne. Dansk Skovforening håber, at vandrådsarbejdet, uagtet landbrugsforhandlingerne, forsat vil blive brugt i kommunernes prioriteringsarbejde.

Baggrund

Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer og vandløb i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.

Vandrådene har været nedsat i 2019-2020 i forbindelse med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode. Her har vandrådene arbejdet med at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet. Det er meningen, at Vandrådenes bidrag skal indgå vandområdeplanernes indsatsprogram, som kommunerne fra 2021 til 2027 skal omsætte til konkrete projekter under inddragelse af lodsejerne.