Vandråd – Lodsejernes stemme i anden generations vandplaner

Allerede inden at de første vandplaner er endeligt vedtaget er arbejdet med anden generation af vandplanerne så småt skudt i gang.

Allerede inden de første vandplaner er endeligt vedtaget, er arbejdet med anden generation af vandplanerne så småt skudt i gang.

Efter hård kritik af interessentinddragelsen ved første generation af vandplanerne, har ministeren besluttet, at det skal være muligt for kommunerne at oprettet et vandråd per hovedvandopland (dog flere i de store oplande), hvis interessenterne ønsker det.

Skovforeningen forventer, at langt de fleste kommuner vil oprette vandråd.

Hvem vil repræsentere Dansk Skovforening?

Vandrådene skal bistå kommunerne med at udarbejde forslag til supplerende indsatser på vandløbsområdet.

Vandrådet skal i første omgang arbejde i et halvt år fra april til august 2014, og det må derfor forventes, at det vil blive en koncentreret proces.

Produktet fra vandrådet vil blive kommunernes forslag til vandløbsindsatser i anden generation af vandplanerne. Anden generation af vandplanerne skal være vedtaget og sendt i høring af Miljøministeren senest 22. december 2014.

Kunne du tænke dig, at repræsentere Skovforeningen og være med til at sætte dagsordenen, så læs videre.

Hvordan fungerer et vandråd?

Et vandråd kan bestå af max 20 deltagere fra relevante erhvervs-, interesse- og grønne organisationer. Enkeltpersoner kan ikke være medlem. Der er sat en begrænsning på deltagerantal for at give rådene en størrelse, hvor det reelt er muligt at kunne diskutere og træffe beslutninger.

Det er interessenterne skal bede kommunerne om at oprette vandråd. Forventningen er at der vil blive oprettet minimum 23 vandråd svarende til de 23 hovedvandoplande.

Se hovedvandoplandene. Zoom ind for at se kommunegrænserne.

Ved nedsættelsen af vandrådene skal kommunerne tilstræbe ligelig repræsentation blandt de relevante organisationer og foreninger, hvor Skovforeningen er en af dem.

Uenigheder og standpunkter fra mindretal skal rapporteres til ministeren.

Rammerne for vandrådets arbejde

Senest 1. april udmeldes en ramme for kommuner og vandrådenes arbejde.

Rammen består af: foreløbige miljømål, et antal km vandløb, der skal forbedres, et prissat virkemiddelkatalog, en foreløbig økonomisk ramme og en tidsfrist for arbejdet.

Rammen er formuleret på et overordnet niveau, så konkrete afgørelser ikke foregribes.

Miljømål og indsatsprogram for søer, kystvande og søer udmeldes sammen med forslag til vandområdeplaner den 22. december 2014

Opgaven for Skovforeningens repræsentanter

Arbejdet i vandrådene pågår frem til 1. september 2014.

Vandrådene vil sandsynligvis blive permanente fora, der skal sikre lokal forankring og diskussion af vandmiljøspørgsmålene, men her og nu handler det om det om anden generation af vandplanerne.

Kontakt Ingelise Andersen IA@skovforeningen.dk såfremt du er interesseret i, at repræsenterer Skovforening i et af de kommende vandråd. Angiv hvilket vandopland din skov er beliggende i. Så vil vi fordele pladserne i de forskellige vandråd, når de oprettes.