Kontakt din vandrådsrepræsentant med relevant viden

Dansk Skovforening har indmeldt repræsentanter i samtlige 23 vandråd. Har du nyttig viden om de målsatte vandløb til din repræsentant, må du endelig kontakte vedkommende.

Hvad vandrådsarbejdet betyder for dig som skovejer

Arbejdet i vandrådene er meget vigtigt for de fremtidige muligheder for afvanding og i forhold til spærringer og ophævning af disse eksempelvis ældre stemmeværk. Som i 2014 skal vandrådene foreslå indsatser i vandløbene, der medvirker til at sikre samlet målopfyldelse. Der er lagt op til et bedre forløb end i 2017. Denne gang skal rådene i fællesskab pege på indsatser ud fra en liste med virkemidler, hvor det er muligt at tage højde for blandt andet afvandingsinteresser. Det er muligt at læse om de mulige virkemidler i afsnit 4.6 i Vejledningen til kommuner og vandråd. Der er også meget anden relevant information i vejledningen samt på Miljø- og Fødevareministerets hjemmeside for vandrådsarbejdet.

Bemærk, at der er krav om at fjerne et konkret antal spærringer for de enkelte vandråd. Der findes en del ældre stemmeværk og lign. på skovejendomme, og det kan være relevant at være opmærksom på, om de kommer i spil.

Vandplanlægningen drejer sig om at sikre et godt vandmiljø til gavn for dyr, planter og mennesker. EU-medlemslandene vedtog i 2000 i fællesskab vandrammedirektivet, som danner grundlaget for vandområdeplanerne i samtlige EU-lande.

Vandplanerne udarbejdes af Miljø-og Fødevareministeriet i samarbejde med en lang række aktører på området herunder kommunerne, hvor vandrådene er rådgivende organ.

Kontakt din vandrådsrepræsentant med din relevante viden

Arbejdet er allerede i gang i flere af vandrådene. Du må meget gerne give input og lokal viden til din repræsentant, så de kan komme med så kvalificerede input i arbejdet som muligt.

Du kan se de relevante vandløb m.m. på Miljøstyrelsens kort.

Der er udgivet en basisanalyse her i december. Kort fortalt er basisanalysen en slags ’rigets tilstand’ for kvaliteten af vandet i Danmarks vandløb, søer, kystvande og i grundvandet. Forud for udarbejdelsen af vandområdeplanerne 2021/2027 analyserer Miljøstyrelsen, hvilken tilstand vandmiljøet er i, hvordan tilstanden har udviklet sig, og om der er risiko for, at målet om ”god tilstand” ikke nås. Resultaterne er samlet i en basisanalyse, som omfatter tusindvis af data om det danske vandmiljø.

Vandrådenes arbejde

Hensigten med vandrådene er at styrke interessentinddragelsen og inddrage det lokale kendskab i vandområdeplanerne. Opgaven for vandrådene er at bidrage til indsatsprogrammet for restaurering af de fysiske forhold i vandløbene med udgangspunkt i rådenes viden om lokale forhold. Rådene bistår kommunerne i at udpege, hvilke indsatser der bør udføres på hvilke vandløbstrækninger. Bidragene vil herefter blive inddraget i vandområdeplanernes indsatsprogram, som kommunerne fra 2021 til 2027 skal omsætte til konkrete projekter under inddragelse af lodsejerne.