Varslet ændring af ejendomsvurderingsloven målrettet land- og skovbrug udsat

Skatteministeren fremsatte i november et ændringsforslag til ejendomsvurderingsloven med betydning for vurdering af landbrugs- og skovejendomme. Vedtagelse af forslagets problematiske dele er nu udsat efter målrettet indsats fra Dansk Skovforening.

Dansk Skovforening fik efter opsøgende arbejde som tidligere omtalt foretræde for Skatteudvalget den 10. december. Her redegjorde vi for, hvorfor en særskilt forenkling for ansættelse af grundværdier på erhvervsejendomme i regeringens lovforslag om en ændring af ejendomsvurderingsloven er problematisk.

Skatteudvalget afgav betænkning den 16. december 2020 omkring lovforslaget og 7 yderligere ændringsforslag til lovforslaget fra Skatteministeren. Det betød samtidig en flertalsaccept af en ny opdeling af lovforslaget i to lovforslagsdele:

  • én del indeholdende den problematiske del af lovforslaget omkring en ændring af vurderingsprocedurer for grundværdier på erhvervsejendomme m.v. (del A)
  • én del for resten af det oprindelige lovforslag (del B).

Det fremgår samtidig af samme betænkning, at der ikke for nuværende er flertal i Folketinget for del A.

Helt konkret har bl.a. Socialistisk Folkepartis meldt ud at de ikke støtter del A omkring vurderingsprocedurer for grundværdier på erhvervsejendomme i dets nuværende ordlyd, mens andre partier forholder sig afventende.

Der er stillet flere spørgsmål i forbindelse med lovforslagets behandling, som blandt andet er foranlediget af vores henvendelser til skatteudvalget. I en særskilt betænkning efterspørger Socialistisk Folkeparti mere viden omkring konsekvenserne ved lovforslaget for omlægning af jord som bl.a. belyst af Dansk Skovforening.

Mulighed for mere dialog omkring lovens nye regler for land- og skovbrug

Lovforslagets del A har nu udsigt til en længerevarende og grundig behandling i skatteudvalget. Her har vi fået garanti for, at udvalget internt ville vende Dansk Skovforenings bemærkninger samt at udvalget vil rette henvendelse til Skatteministeren samt Miljøministeren som led i dette arbejde.

Dansk Skovforening vil fortsat løbende holde kontakt med udvalgsmedlemmerne med henblik på at opnå overblik over forløbet og fortsat tilbyde assistance og input til det kommende arbejde.

Ejendomsvurderingsloven kan mindske jordejeres motivation for at rejse skov og udlægge arealer til biodiversitetsformål