Veje gennem skove under 5 ha kan lukkes

Østre Landsret har givet en skovejer medhold i at en vej gennem en skov mindre end 5 hektar kan lukkes for uvedkommende færdsel, selvom vejen fortsætter i det åbne land.

Østre Landsret har givet en skovejer medhold i, at en vej i et skovområde mindre end 5 hektar kan lukkes for uvedkommende færdsel, selvom vejen er gennemgående og fortsætter i det åbne land.

Skovejeren, A/S Østerhovedgård ved Peter Rindom, ejer gården Sevedøgaard øst for Skelskør ved det naturskønne Sevedø. Skovarealet på under 5 hektar ligger i tilknytning til gården og en jagthytte.

Vejen, der går gennem skoven, er en fortsættelse af en offentligt tilgængelig vej, og efter passage gennem skoven fortsætter den ned til stranden, der ligeledes er offentligt tilgængelig. Ved vejens udmunding har nogle fiskere et mindre fiskerleje og en hytte, der ejes af A/S Østerhovedgård. Der er andre adgangsveje til stranden.

Sagen

A/S Østerhovedgård har opsat skilte med teksten ”uvedkommende forbydes adgang” ved indgangene til skoven fra landsiden og fra kystsiden, jf. Miljøministeriets vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen.

Efter naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 6, der henviser til mark- og vejfredslovens § 17, kan en ejer af en privat skov under 5 hektar ved skiltning forbyde færdsel på veje og stier i skoven. Efter naturbeskyttelseslovens § 26 kan ejeren alene forbyde færdsel ad veje og stier i det åbne land, hvis færdselen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen eller i særlig grad generer privatlivets fred.

Det daværende Vestsjællands Amt påbød skiltningen fjernet med den begrundelse, at reglen i naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 6, ikke kunne anvendes, når vejen var gennemgående og førte videre gennem det åbne land til et offentligt tilgængeligt strandområde. Amtet mente, at naturbeskyttelseslovens § 26 fortrængte ejerens rettigheder efter § 23, stk. 6. Efter amtets mening gjaldt ejerens rettigheder kun for veje, der slutter i de små skove.

Amtet indgav politianmeldelse, og sagen kom således for retten uden at have været i Naturklagenævnet.

Landsretten kontradømmer byretten

Retten i Korsør var enig med amtet, og i en dom af 30. august 2006 blev A/S Østerhovedgård straffet med en bøde på 5.000 kr.

A/S Østerhovedgård indbragte sagen for Østre Landsret, og i en dom afsagt 13. februar 2007 omgjorde Landsretten Retten i Korsørs dom. Dommen er afgjort på et rent juridisk grundlag. Landsretten henviste navnlig til, at det af naturbeskyttelseslovens forarbejder fremgår, at reglen i § 26 ikke vedrører veje og stier i skove, herunder småskove under 5 hektar – for disse gælder alene reglerne i § 23.

Herefter blev A/S Østerhovedgård frifundet.

Konsekvensen af dommen

Konsekvensen af dommen er, at det nu er klart præciseret, at ejere af småskove under 5 hektar har ret til at forbyde færdsel efter naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 6, jf. mark- og vejfredslovens § 17. Denne ret gælder uanset om vejen slutter i skoven eller er gennemgående og fortsætter i det åbne land til et offentligt tilgængeligt område.

Det fremgår i øvrigt af naturbeskyttelseslovens forarbejder, at en konflikt af denne art skal løses ved aftale mellem de relevante myndigheder og skovejeren.